[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

این سند که در صفحه ١١٤ دفتر جلد ۴۸ سر دفتر تحت شماره ۶۶۳۹۹ تاریخ ١٦   اردیبهشت  ١٣٦٨ ثبت شده است

[تمبر ٦٠ ریال]

[مهر ناخوانا]

 

[آرم]

دادگستری جمهوری اسلامی ایران

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

معاملات نیم برگی

نوع سند اقرار و تعهد نامه

دفتر اسناد رسمی شماره [ناخوانا] حوزه ثبتی بندرعباس

 

وجوهیکه طبق مقررات برای تنظیم این سند دریافت شده بشرح زیر است

درآمد حق‌الثبت -----ریال

٨% عوارض شهرداری ۴۰۰ ریال

حق‌التحریر -----ریال

بهای اوراق و قبوض اقساطی----- ریال

بهای -----ریال

جمع کل-----ریال

[امضا روی مهر رسمی]

محل امضای دفتر یار و مهر دفترخانه

با احراز هویت متعاملین-----

تمام مراتب مندرج در این سند در نزد اینجانب واقع شد. بتاریخ -----

 

حاضر گردیده منوچهر ضیاء نخعی راوری فرزند داود دارنده شناسنامه شماره [حذف شده]  صادره از [حذف شده]  ساکن بندرعباس کوی ٢٢ بهمن تلفن ٢١٩٠٥ در این دفترخانه حاضر و بعدالحضور اقرار نمود مدتی بخاطر بهائی بودن از گشودن محل کسب ممنوع بودم و اکنون طبق موافقت مقامات مسئول امور بازگشائی آن ممکن شده اقرار بنامۀ بهائیان طبق اعتقادات مذهبی خود از مداخله در امور سیاسیه ممنوع بوده و ورود بدسته‌های سیاسی مخالف دولت را گناهی نابخشودنی میداند علیهذا مقدر [ناخوانا] که نه تنها در گذشته بکلی از امور سیاسیّه مبرا بوده‌ام در آینده نیز دور و برکنار خواهم بود چنانچه خلاف این اظهارات به طریق کتبی در نزد مقامات مربوطه باثبات رسد مسؤل و پاسخ‌گو خواهم بود%

 

بتاریخ شانزدهم اردیبهشت ۱۳۶۸

منوچهر ضیاء نخعی راوری

 [امضا]

 

تذکر: تبصرۀ ٣ مادۀ ۳۴ قانون اصلاح قانون ثبت – در کلیه اسناد رسمی بایستی اقامتگاه متعاملین بطور وضوح در سند قید شود.

اقامتگاه متعاملین همان است که در سند قید شده و مادام که تغییر اقامتگاه خود را قبل از صدور اجرائیه بدفترخانه و قبل از ابلاغ به اجرا با نشانی صحیح و ذکر شمارۀ پلاک محل اقامت اعم از خانه و مهمانخانه و غیره که بتوان اجرائیه را به آنجا ابلاغ کرد اطلاع ندهند کلیه برگها و اخطاریه‌های اجرائی بمحلی که در سند قید شده ابلاغ میشود و متعهد نمی‌تواند بعذر عدم اطلاع متعذر گردد.

دفاتر اسناد رسمی مکلفند پس از صدور اجرائیه مراتب را به آخرین نشانی متعهد از طریق پست سفارشی باو اطلاع دهند و برگ اجرائیه را به ضمیمه قبض پست سفارشی جهت ابلاغ اجرائیه و عملیات اجرائی به ثبت محل ارسال دارند.

هرگاه محل اقامت متعهد در سند قید نشده و یا بجهات دیگر احراز محل اقامت میسر نباشد ثبت محل موضوع اجرائیه را بطور اختصار یک نوبت در یکی از جراید کثیرالانتشار محل یا نزدیکتر بمحل آگهی خواهد نمود.

[امضا]

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]