[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

صنایع الکترونیک ایران

 

[ناخوانا]

تاریخ: ۱۷ اسفند  ۵۸

شماره ٨١-٠١-٨٠١/ ١٣/ش

بخش پرسنل

به: خانم/آقا: [ناخوانا]

 

محرمانه مستقیم

بر طبق اطلاعات واصله جنابعالی متدین بیکی از ادیان رسمی نیستید و برابر لایحه قانونی منع استخدام کسانیکه متدین بیکی از ادیان اسلام، زرتشتی، کلیمی، مسیحی، نیستند اشتغال آنها در وزارتخانه و سازمانهای دولتی غیرمجاز میباشد. لذا خواهشمند است صراحتاً و بطور محرمانه تا تاریخ ۱۵ فروردین ۵۹ مسلک خود را اعلام نمائید و چنانچه مراتب بالا صحت داشته باشد میتوانید حداکثر تا یکماه بعد از انقضای تاریخ بالا با قبول دین اسلام و ارائه مدرک کتبی از یکی از مراجع تقلید مبنی بر تبری از عقاید قبلی و تشرف بدین مبین اسلام و درج مراتب در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار بخدمت درشرکت ادامه دهید در غیر اینصورت طبق بخشنامه صریح وزارت دفاع ملی بشماره ١٣- ٩٣/ ٠٢/ ۴۰۲/-۶ مورخ ۵  شهریور  ۵۸ پس از انقضای مهلت داده شده بخدمت شما خاتمه داده میشود. ح/ م

مدیر بخش پرسنل

مرتضی یاونگی

[امضا]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]