[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

شماره: ۱۳۸۴۲

تاریخ: ١٧ بهمن ۶۵

پیوست -----

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

شهرداری تنکابن

 

بسمه تعالی

 به: شهرداری محترم نوشهر

از: شهرداری تنکابن

سلام‌علیکم، احتراماً بازگشت بنامه شماره ۱۷۶۸۰ – [تاریخ:] [ناخوانا] موضوع تدفین خانم ایران اطاعت که دارای مسلک بهائیت است؛ و از آنجائیکه در منطقه تنکابن قبرستان برای این فرقه موجود نیست و باضافه به اینکه خود شهرداری در مورد مشکل مشابهی داشته که نتوانسته حمل نماید علیهذا ضمن اعاده کلیه ضمائم همراه بحضورتان ارسال میگردد.

برادر شما –محمدرضا رحلت

شهردار تنکابن

[امضا]

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]