[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

[سند اول]

اسناد نخست وزیری

شماره تنظیم ۱۲۵۰۰۴

پاکت ۲۵۳

سال ۱۳۱۶

سیسان

۱۸ برگ

تبعید ۵ نفر از رعایا به علت بهائی بودن آنها در رابطه با اختلاف آنها با اصغر محسنی و مراجعت افراد به محل خود بر اساس شکایت اهالی سیسان

 

[سند دوم]

[آرم]

وزارت پست و تلگراف و تلفن

تلگراف

 

نمونه ۳۶۵

سنه ۱۳۱۶

نمره کتاب: ۵۱۳

 

از تبریز

به ط

نمره قبض ۲۰۱۳۸

نمره تلگراف ۲۲۶

عدد کلمات ۱۰۰

تاریخ اصل ۴

توضیحات:-----

تاریخ وصول ۴ مهر

اسم گیرنده [ناخوانا]

 

توسط احمد [ناخوانا] جناب آقای رئیس الوزراء جعفر محسنی دو نفر از موقوف علیهم مشاع مشترک سیسان با خود همراه با اشتباه کاری از ایالت حکم صادر بی جهة پنج نفر از رعایا عنوان اینکه مالکین تقاضا نموده‌اند از قریه بکوچانند و حال که ایشان همیشه حقوقشان را پرداخت و باعث آبادی ملک‌اند این قضیه بی‌رضایت در ملک مشترک این بندگان است مستدعیم مقرر فرمائید از کوچانیدن رعایا صرفنظر و بیش از این آقای محسنی مظالم خود را نسبت بمالکین و رعایا ادامه ندهد محمود خواجگان دمشقی اسکندر طایفه دمشقی حسینعلی دمشقی

[مهر:]

اداره تلفنی تلگراف طهران

دائره ارسال ۱۳

 

[ناخوانا] که بعرض برسد

 

۵ مهر ۱۳۱۶

 

[مهر:]

ورود به کابینۀ ریاست وزراء

بتاریخ ۶ مهر ۱۳۱۶

نمره ۹۹۲۹

 

[یادداشت دستنویسی در بالای صفحه]

از وزارت داخله موضوع تحقیق شود البته متوجه هستند تبعید اشخاص یک مجازاتی است که باید حکم [ناخوانا]

مهم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته‌ای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]