[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

اداره:-----

 

[آرم]

وزارت پست و تلگراف و تلفن

رونوشت: -----شماره: -----مورخه: ----- وزارت/اداره: که اصل آن بشماره ----- ثبت شد

 

۱۱۵- ۲۷ خرداد ۱۳۱۹ (رونوشت نامه پست و تلگراف سنگسر)

محرمانه

 

وزارت پست و تلگراف و تلفن

با کمال احترام پیرو گزارشات تلگرافی شماره ۱۱۰– ۲۴ خرداد ۱۴۳۰- ۲۵ خرداد ۱۳۱۹ بعرض مبارک میرساند –

حاجیآقا ثابتی نماینده شرکت قماش و فرزندش حسینآقا ثابتی نماینده شرکت قند با وجود آنکه در چند روز قبل در اداره شهربانی سنگسر التزام داده بودند که حسب الامر اعلیحضرت همایون شاهنشاهی در غیر ایام تعطیل رسمی مغازههای خود را تعطیل ننمایند و در صورت تخلف تبعید شوند درب دکاکین خود را بسته بودند سرگرد خسروی بخشدار نظامی و سروان بهروزی بازرس مالی ارتش در حضور فدوی و چند نفر پیشهور و اهالی سنگسر به حسینآقا ثابتی اظهار داشتند علت بستن دکان شما و سایرین چیست اظهار داشت امروز ۲۲ خرداد ۱۳۱۹ مبعث سید علی‌محمد باب است و بما امر شده تعطیل نمائیم در روز ۲۴ خرداد ۱۳۱۹ که شهربانی مشغول جلب نمودن پیشهوران بهائی که تخلف کرده بودند برای تبعید بود حاجیآقا ثابتی و فرزندش پنهان شدهاند روز ۲۵ حسینآقا ثابتی در دکان حاضر و مأمورین شهربانی در جستجوی حاجیآقا ثابتی بودند امروز حاجی‎‎آقا ثابتی غفلتاً در دکان حاضر شده با آنکه مأمورین تا درجزین ۹ کیلومتری سنگسر رفته بودند که او را دستگیر نمایند تا کنون شهربانی او را جلب نکرده و با اطمینان کامل مشغول کاسبی میباشد چون اکثر از این نه نفر پیشهوری که تبعید شدهاند از اشخاص بیبضاعت و شغل آنها سلمانی و حمامی و بقالی میباشد بسیار شایسته بود که در این موقع تبعیضی قائل نشده در صورتیکه تبعید آنها قطعی است این دو نفر پیشهور عمده بهائی که مانند سایرین متخلف بودهاند ضمن آن چند نفر بیبضاعت تبعید شوند که باعث شکایت کردن پی در پی تبعیدشدگان فعلی نگردد.

گزارشاً معروض بسته بنظر عالی است.

مدیر پست و تلگراف سنگسر

اسدالله یغمائی

 

[زیر نامه] رونوشت با اصل برابر است [مهر]

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]