[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

تاریخ: ----- ماه: -----۱۳۱

شماره: -----

 

[آرم]

وزارت پُست و تلگراف و تلفن

اداره:----- دایره: -----

رونوشت تلگراف رمز پستل سنگسر ۲۶ خرداد ۱۳۱۹

 

تهران وزارت پیرو گزارش شماره ۱۱۰- ۲۴ خردادماه ۱۳۱۹ دیروز ساعت ۱۸ نُه نفر از پیشهوران بهائی بنام تبعید بنقاط مشهد بوسیله مأمورین شهربانی از سنگسر خارج و تحویل امنیه سمنان گردیدهاند چهار نفر دیگر را پنهان کردهاند شهربانی درصدد دستگیری آنها میباشد شماره ۱۱۱- ۲۵ خرداد ۱۳۱۹ پستل

 

رونوشت برابر اصل است. [مهر]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]