[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

دادسرای انقلاب اسلامی اصفهان

شماره ١٣/ ٨٩[ناخوانا]

تاریخ ٢٧ اسفند ۶۴

 

اداره کل غله استان اصفهان

بازگشت به نامه ۵۷ /٢ مورخه ۱۰ مهر۶۴ بدینوسیله به اطلاع می‌رساند پرونده آقای بهروز ملکان نجف‌آبادی فرزند علی در تاریخ ١٢ اسفند ۶۴ در دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان [ناخوانا] به اتهام داشتن مسلک بهائی به شورای [ناخوانا]

و حکم دادگاه بهائی بودن وی محرز گردیده است.

دادستان انقلاب اسلامی اصفهان

[امضا روی مهر رسمی]

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]