[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

تاریخ-----

شماره-----

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

وزارت کار و امور اجتماعی

اداره کل کار و امور اجتماعی استان تهران

اداره کل خدمات اشتغال

 

رأی هیئت حل اختلاف

بسمه تعالی

در روز: ٩ اسفند ٦٨

با بررسی محتویات پرونده و استماع اظهارات کارگر و نماینده شرکت کار فرما و پس از بحث و تبادل نظر ضمن تائید رأی شورای کارگاه مورخ ٣ بهمن ٦٨ داد خواست، آقای عباسعلی یزدانی [ناخوانا] شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه بخواسته مزایای ناشی از اخراج بلحاظ اینکه قطع رابطه بین طرفین بدلیل بهائی بودن نامبرده صورت گرفته و بدین امر نیز [ناخوانا] اعتراف دارد با توجه باینکه اشتغال بکار این فرقه نیز برابر بخشنامه شماره. [ناخوانا] مورخ ٢١ آذر ٦٠ اداره کل روابط کار صنعتی و خصوصاً در مؤسسات دولتی و وابسته بدولت ممنوع اعلام گردیده [ یک سطر ناخوانا]

نمایندگان دولت

نمایندگان کارفرمایان

نمایندگان کارگران

[مهر:] رونوشت برابر با اصل است

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]