[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

١٣ تیر ۶۸

بسمه تعالی

بدینوسیله گواهی میشود که پروانه کسب پوشاک خانم مژگان خضوعی واقع در [حذف شده] در حال اقدام و تا پایان سال ۶۸ از نظر اتحادیه تریکو-خرازی دارای اعتبار می‌باشد.

علی [ناخوانا] پیله‌ور

مسئول اتحادیه تریکو-خرازی

[امضا روی مهر رسمی]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]