[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

اطلب العلم من المهدالی اللحد

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

اداره کل آموزش و پرورش

اداره آموزش و پرورش ناحیه ۱ / منطقه ۴

 

[یادداشت دستنویسی در بالای صفحه]

بواسطه بهائی بودن از مدرسه اخراج شد.

۱۴۱۴۴

[مهر رسمی]

[عکس دانش‌آموز]

[مهر رسمی]

 

کارنامه تحصیلی دوره سه ساله راهنمایی تحصیلی

مرحله دوم آموزش همگانی

 

مدرسه راهنمائی تحصیلی ضیاء الشمس معدل واقع در شهرستان شیراز

 

مشخصات دانش‌آموز:

نام مهین نام خانوادگی روحانی تزنگی نام پدر غلامعلی شماره شناسنامه [حذف شده]  محل صدور شیراز تاریخ تولد: روز ۷ ماه دی سال [حذف شده]  محل تولد شیراز

 

مشخصات دانش‌آموز از روی اصل شناسنامه نوشته شده و مورد تائید است

نام و نام خانوادگی رئیس مدرسه راهنمائی تحصیلی

مهر و امضا: [امضا روی مهر رسمی]

 

محل الصاق یا نقش تمبر

[تعرفه اداری پرداخت شد] [در بالای] سال تحصیلی ۱۳۵۹-۱۳۶۰

 

[یادداشت دستنویسی، شماره در وسط صفحه]

۱۹۲ /۴ - ۱۱ بهمن ۱۳۶۰

آرشیو

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]