[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

قوه قضائیه

دیوان عدالت اداری

 

بسمه‌تعالی

فلا تتبعوالهوی ان تعدلوا

 

تاریخ: ----- ۱۳۸

شماره: -----

شماره: -----

 

دادنامه

 

تاریخ رسیدگی: ۲۴ اردیبهشت ١٣۸۷

کلاسه پرونده: ۱/۸۶/۱۹۳۶

شماره دادنامه: ۴۰۵

 

مرجع رسیدگی: شعبه ۱ دیوان عدالت اداری

شاکی: اردشیر فنائیان فرزند محمدعلی به نشانی [حذف شده]

طرف شکایت: سازمان سنجش کشور

موضوع شکایت و خواسته: الزام به اعلام نمره آزمون و الزم به ثبت‌نام در دانشگاه

گردشکار: شاکی دادخواستی به بطرفیت خوانده به خواسته فوق‌الذکر تقدیم دیوان عدالت اداری نموده که پس از ثبت به شماره عمومی ۶۵۸۹۷ – ۲ اسفند ١٣۸۶ به این شعبه ارجاع گردیده علی‌هذا این شعبه در وقت فوق‌العاده به تصدی امضاء کنندگان زیر تشکیل و بامطالعه محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی منمایند.

(رأی دیوان)

با توجه به بررسی اوراق و محتویات پرونده و لایحه دفاعیه اداره طرف شکایت نظر به اینکه مطابق دفترچه راهنمای آزمون ورودی داوطلب باید واجد شرایط و ضوابط عمومی و اختصاصی مندرج در دفترچه باشد و چنانچه محرز شود که فردی واجد شرایط مزبور نبوده قبولی وی کان لم یکن تلقی خواهد شد و با توجه به اینکه سازمان طرف شکایت شرایط مذکور را در خصوص شاکی احراز نکرده بنابراین شکایت وی غیر وارد تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است./س

دادرس شعبه ۱ دیوان عدالت اداری - رضایی

مستشار شعبه ۱ دیوان عدالت اداری - قوامی

مستشار شعبه ۱ دیوان عدالت اداری - مولابیگ

[امضا]

[مهر:] رونوشت برابر با اصل است

مدیر دفتر شعبه یکم

دیوان عدالت اداری

 

[امضا]

۲۲ تیر ١٣۸۷

 

[آدرس]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]