[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

دادگستری جمهوری اسلامی ایران

جزوه دان ----- پرونده ----- صفحه -----

رونوشت ----- مورخ ----- ١٣٧

بسمه تعالی

تاریخ: ٢١ آبان ۱۳۷۵

شماره پروانه ۷۴/ ٢٨٢

شماره دادنامه: ٨٨٢

 

مرجع صادرکننده رأی: شعبه ١١ دیوان عدالت اداری -----((مرکب از))-----

آقای فیاض پور حیدری: رئیس

آقای سید عباس معصومی: مشاور

شاکی: پاشا وحدت فرزند محمد، بنشانی: [آدرس]

طرف شکایت: شرکتهای مشمول مقررات استخدامی شرکتهای دولتی

موضوع شکایت: قطع حقوق بازنشستگی

 

گردشکار: شاکی با تقدیم دادخواست و ضمائم آن [ناخوانا] تقاضای مطلب فوق را نموده که پس از وصول دادخواست و ارجاع آن باین شعبه تحت کلاسه فوق [ناخوانا] در جریان تبادل لوایح قرارگرفته طرف شکایت طی لایحه‌ای بشرح آتی پاسخ داده پرونده با گزارش آقای [ناخوانا] دفتر به شعبه واصل پس از رسیدگیهای لازم در تاریخ فوق شعبه مزبور به تصدی امضاء کننده، ذیل تشکیل و پرونده تحت نظر قرار دارد با بررسی محتویات آن و نظریه کتبی مشاور شعبه مبنی بر رد شکایت ختم رسیدگی اعلام بشرح آتی مبادرت بصدور رأی مینماید.

 

رأی دیوان

با توجه به محتویات پرونده و مدارک آن و عنایت بمندرجات لایحه [ناخوانا] طرف شکایت [ناخوانا] که حقوق بازنشستگی شاکی بدلیل اینکه پیرو مسلک غیررسمی بهائیت بوده است بنا به دستور دادستانی انقلاب اسلامی قطع گردیده است با وصف مذکور تخلفی از مقررات مشهود نیست حکم [ناخوانا] شکایت شاکی صادر و اعلام میگردد این رأی قطعی است.

رئیس شعبه ١١ دیوان عدالت اداری

فیاض پور حیدری

[مهر:] رونوشت برابر با اصل است

[امضا]

[یادداشت دستنویسی در پایین صفحه]

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]