[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

دادگستری جمهوری اسلامی ایران

دادنامه

دادگاه -----

 

فلا تتبعوا الهوی ان تعدلوا

 

تاریخ: ----- ۱۳۶

شماره: -----

پیوست: -----

 

بتاریخ: ۱۱ اسفند ۷۲ پرونده کلاسه: ۷۲ / ۵۵۹ شماره دادنامه: ۱۰۷۱

مرجع رسیدگی: شعبه ۸۳ دادگاه حقوقی ۲ تهران

خواهان: مجتمع اقتصادی کمیته امام خمینی (ره) تهران خ ولیعصر بالاتر از چهارراه امیر اکرم خیابان شهید هاشمی فر پلاک ۲۰

خوانده: خانم طاهره فروغی بنشانی [حذف شده]

خواسته: خلع ید

گردشکار: خواهان داد‌خواستی بخواسته فوق بطرفیت خوانده بالا تقدیم داشته که پس از ارجاع باین شعبه و ثبت بکلاسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت مقرر دادگاه بتصدی امضاء کننده زیر تشکیل است.

با توجه بمحتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و بشرح زیر صدور رأی مینماید.

رأی دادگاه

خواسته دعوی خواهان بطرفیت خوانده: خلع ید و رفع ید از یکدستگاه آپارتمان جزء پلاک ثبتی شماره ۴ / ۲۴۳۴ واقع در بخش ۱۱ تهران بشرح دادخواست تقدیمی است. نظر باینکه حسب نامه شماره ۱۵۷۹۰۰ - ۵ مرداد ۱۳۷۲  ثبت منطقه شمیران، پلاک مذکور متعلق به آقای احمد بشیری بوده که کلیه اموال وی حسب مدلول دادنامه شماره ۱۰۲۸۳ - ۴ بهمن ۱۳۶۲ شعبه ۱۲ دادگاه انقلاب اسلامی حکم به استرداد آن بنفع دولت جمهوری اسلامی صادر گردیده و رأی صادره بموجب دادنامه شماره ۳۰۱۵ / ۴ - ۲۴ شهریور ۱۳۶۲ دادگاه عالی انقلاب اسلامی مورد تائید قرار گرفته است و با توجه به بند دال از تبصره ۱۱ قانون بودجه سال ۱۳۶۵، مالکیت خواهان در پلاک متنازع فیه محرز بنظر میرسد، نظر باینکه خوانده بموجب لایحه دفاعیه شماره ۲۲۸۸ – ۲۹ آبان ۱۳۷۲ که ثبت دفتر دادگاه گردیده ضمن اقرار تلویحی به تصرفات خود در آن پلاک، ایرادی از قبیل عدم توجه دعوی و عدم مالکیت خواهان بلحاظ اینکه در دفتر ثبت ‌اسناد و املاک به ثبت نرسیده و همچنین ادعای مالکیت کرده که با توجه به آراء صادره و فقد دلیل، در موارد ادعائی ایرادات نامبرده مردود اعلام میگردد لذا با عنایت به مراتب فوق دادگاه ضمن تشخیص صحت دعوی خواهان تصرفات خوانده را در پلاک مذکور غیرمجاز دانسته و آنرا عدوانی و غاصبانه تلقی کرده و به استناد مواد ۳۰۸ و ۳۱۱ قانون مدنی حکم به خلع ید از ششدانگ پلاک مذکور علیه خوانده صادر و اعلام مینماید، همچنین خوانده بمبلغ - /۳۷۵۰ ریال بابت هزینه دفتر در حق خواهان محکوم است. رأی صادره حضوری بوده ظرف بیست روز از تاریخ ابلاع قابل‌تجدید نظر در یکی از دادگاههای حقوقی یک تهران میباشد.

رئیس شعبه ۸۳ دادگاه حقوقی ۲ تهران - حبیبی

 

[مهر رسمی در پایان صفحه اول]

۲۱ فروردین ۱۳۷۳

 

[مهر رسمی در پایان صفحه دوم]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]