[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

دادسرای انقلاب اسلامی تهران - اوین

 

 [آرم]

جمهوری اسلامی ایران

 

تاریخ: -----

شماره: -----

پیوست: -----

 

بسمه تعالی

 

دادنامه

 

دادگاه انقلاب اسلامی تهران [به ریاست] امضاء کننده ذیل تشکیل است پرونده کلاسه شماره ۶۶ /نا/ [۱۲۲۵۲] /۱ مربوط به عزیز اله متحده فرزند عبدالرزاق بهایی متواری بخارج کشور تحت نظر است.

گردشکار پرونده مزبور در تاریخ ۵ آبان ۶۲ در شعبه ۱۲ دادگاه مورد رسیدگی قرار گرفت و باسترداد اموال وی اظهار نظر شده و در متن حکم چون یک خانه از وی شناسائی شده بوده دادگاه حکم استرداد خانه[۱] را بکار برده است در صورتیکه دلیل ذکر شده بر مصادره اموال شامل تمام اموال وی و اموالی که وی [خریده] و بنام فرزندانش نموده نمیباشد پس از صدور اظهار نظر پرونده جهت تأئید بدادگاه محترم عالی ارسال، دادگاه عالی مصادره اموال وی را به [تعبیر] همان یک خانه تأئید مینماید در صورتیکه در دلائل مصادره دادگاه محترم عالی نیز مشمول تمام اموال است پس از تأئید دادگاه در ذیل نظر به دادگاه عالی حاکم محترم شرع در انشاء تعبیر بأسترداد اموال وی مینماید پس از انشاء حکم [،] واحد تحقیق و بررسی اعلام می دارد که تا کنون سه دستگاه منزل از وی و اقاربش شناسائی شده است و اموال دیگری نیز دارد ولی ثبت فقط همان یک منزل را مشمول مصادره دانسته است، دفتر اجرائی نمره [۵۲] اعلام [می دارد] که متهم اموالی را خریده و بنام فرزندانش نموده است دادگاه محترم شعبه نهم که [همان] حاکم شرع محترم شعبه ۱۲ بوده حکم را نسبت به اموال اقاربش که از ناحیه متهم یاد شده دانسته است پرونده بدادگاه شعبه اول جهت رفع ابهام از حکم ارسال حاکم شرع محترم باقرار عدم صلاحیت پرونده را بأمور اقتصادی ارسال و سرانجام باین شعبه ارجاع و تحت بررسی قرار گرفت که پس از بررسی اورق پرونده مبادرت باظهار نظر میشود.

با توجه بآنچه که شرح آن گذشت و با در نظر گرفتن نظریه حضرت آیت العظمی منتظری مد ظله العالی در مورد بهائیان فراری آنچه در این پرونده و امثال آن مناط استرداد اموال است بهائی بودن و متواری بخارج کشور بودن است حال اموال هر چه باشد و هر مقداری باشد و این مناط در این پرونده وجود دارد و لذا بنظر این دادگاه احکام صادره شامل تمام اموال وی و اموالی که نامبرده ولایتاً از طرف فرزندانش خریده و بنام آنان نموده میشود و در عین حال پرونده جهت اظهار نظر بدادگاه عالی ارسال گردد./ ت

 

حاکم شرع شعبه ۱۳ دادگاه انقلاب اسلامی تهران

[امضا روی مهر رسمی]

۲۸ مهر ۱۳۶۷

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]

 

[۱] [پس گرفتن اموال به نفع دولت جمهوری اسلامی]