[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

دادسرای انقلاب اسلامی تهران

امور اقتصادی

 

بسمه تعالی

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

دادنامه

 

تاریخ: [ناخوانا]

 

شماره: ۴۵۱۶

پیوست: ۲۸/۱۱ [ناخوانا]

 

دادگاه انقلاب اسلامی تهران شعبه ۱۳- بتصدی امضا کننده ذیل تشکیل است پرونده کلاسه شماره ۶۳/م/۵۴۳۴۹ /۱۱ فرهوش رامنشی فرزند رستم بشماره شناسنامه [حذف شده] صادره از شیراز - فرهمند رامنشی فرزند رستم بشماره شناسنامه [حذف شده] رخشنده رامنشی فرزند رستم بشماره شناسنامه [حذف شده] – روح انگیز رامنشی فرزند رستم بشماره شناسنامه [حذف شده] - رواندخت رامنشی فرزند رستم بشماره شناسنامه [حذف شده] کلاً بهائی و متواری بخارج کشور تحت نظراست بر اساس اظهارنظر دادگاه [ناخوانا] عالی انقلاب اسلامی مبنی بر اینکه اگر برای قاضی محرز گردد که نامبردگان قبل از تصویب قانون اساسی از کشور خارج شده‌اند مصادره مورد تائید با دقت و توجه در اوراق پرونده برای این دادگاه محرز است که افراد فوق‌الذکر که قبل از تصویب قانون اساسی از کشور خارج شده‌اند بنابراین رأی در مورد مصادره انشاء گردید دادسرای انقلاب اسلامی موظف به اجرای رأی مزبور می‌باشد نظر به اینکه اموال نامبردگان تاکنون تحت سرپرستی بنیاد محترم شهید انقلاب اسلامی بوده و نظر باجازه ای بنیاد شهید انقلاب اسلامی از حضرت امام امت مدظله‌العالی دارد اموال در اختیار بنیاد شهید باشد و حکم به بنیاد شهید ابلاغ گردد% م

 

حاکم شرع شعبه  ۱۳ دادگاه انقلاب اسلامی تهران

[امضا روی دو مهر رسمی]

[۳ شهریور ۱۳۶۵]

شعبه دوم اجرای احکام اقدام شود

[۲۱ آبان ۱۳۶۵]

[امضا]

[مهر:] رونوشت برابر با اصل است

[امضا]

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]