[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

دادسرای انقلاب اسلامی تهران

دادنامه

بسمه تعالی

تاریخ: [ناخوانا]

شماره: -----

پیوست: ۲۲۸۷۱

 

به تاریخ ۵ اردیبهشت ۷۳ شعبه ششم دادگاه انقلاب اسلامی تهران به تصدی امضاء کنندگان زیر تشکیل است. پرونده کلاسه ۶۳/ م / ۵۰۳۴۴/۱ در رابطه با رسیدگی به ادعای آقای علی سلامت آملی مبنی بر خلع ید از ویلای ۵۵۲ واقع در شهرک خزر شهر تحت نظر میباشد.

گردشکار پرونده:

آقای علی سلامت آملی بطرفیت بنیاد مستضعفان بابلسر در تاریخ ۴ مرداد ۷۱ دادخواستی بخواسته، خلع ید از ویلای حذف شده را به دادگاه حقوقی ۲ بابلسر تقدیم نموده است. خواهان پرونده کلاسه ۷۱-۲۵۶ (دادگاه حقوقی ۲ بابلسر) در دادخواست فوق الاشاره توضیح داده که خوانده در بهمن ماه یکهزار و سیصد و شصت و سه ظاهراً به تصور تعلق ویلا به آقای حسین روشنیان مالک قبلی آن و به اعتبار حکم مصادره اموال شخص نامبرده به تصرف ویلای مذکور نموده با مراجعات مکرر و ارائه سند مالکیت و سند خریداری ملک به تاریخ مقدم بر تاریخ حکم مصادره اموال آقای روشنیان از تخلیه و تحویل ویلا تا این زمان بدفع الوقت گذرانده‌اند. لذا تقاضای رسیدگی و صدور حکم خلع ید خوانده از ویلای مورد خواسته احداثی در پلاک ثبتی ۵۶۱۶ فرعی مفروز و مجزی شده از ۱۸۰ فرعی از ۶۶ اصلی واقع در بخش ۲ ثبت بابلسر (شهرک خزر شهر) را دارم.

علی‌الظاهر پرونده‌های دیگری نیز بکلاسه ۲۱۵ و ۲۱۹/۷۱ ح أ بنیاد مستضعفان تحت عنوان دعوی تقابل علیه مشارالیه در دادگاه حقوقی یک بابلسر مطرح رسیدگی داشتند که اولین جلسه دادگاه با حضور طرفین دعوا در ۲۳ دی ۷۱ تشکیل و هر یک دفاعیات خود را بیان نمودند (صفحات ۲۸ تا ۳۳ دارنده) جلسات بعدی دادگاه حقوقی یک بابلسر در ۹ اردیبهشت ۷۲ و ۱ شهریور ۷۲ تشکیل و سرانجام بموجب قرارهای ۱۴۹ و ۱۴۸ مورخ ۲ شهریور ۷۲ عدم صلاحیت به صلاحیت و شایستگی دادگاه انقلاب اسلامی مرکز صادر گردیده و جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است دادگاه پس از بررسی مجموع محتویات پرونده و استماع اظهارات و دفاعیات طرفین و مطالعه لوایح آنها ختم دادرسی را اعلام و بشرح آتی مبادرت بصدور رأی مینماید.

"رأی دادگاه "

به حکایت اوراق پرونده به موجب احکام صادره از سوی دادستانی کل انقلاب اسلامی به شماره‌های ۲۹ مورخ ۲۴ اردیبهشت ۵۸ و ۱۹۴ مورخ ۱۸ خرداد ۵۸ و ۱۴۸۳۱ مورخ ۱۸ تیر ۵۸ و ۲۲۱۵۱ مورخ ۷ مهر ۵۸ و ۵۳۲۷ مورخ ۷ آبان ۵۸ و ۱۵۶۳/۱۱۰ مورخ ۲ بهمن ۵۸ و ۴۵۰۰ مورخ ۱۲ اردیبهشت ۵۸ اموال و شرکت‌های متعلق به خانواده روشنیان از جمله حسین روشنیان فرزند امان ا [لله]؛ که یکی از سرسپردگان رژیم منحوس پهلوی و فعالین فرقۀ ضالۀ بهائیت بوده توقیف و سرپرستی آن به بنیاد مستضعفان سپرده میشود.

علاوه بر احکامی که فوقاً اشاره گردید طی حکم شمارۀ ۲۱۵۲۰ مورخ ۲۸ اسفند ۵۷ (ص ۱۸۹) به دو تن از نمایندگان بنیاد مستضعفان مأموریت داده شده که اموال آقای حسین روشنیان و محمود رضا پهلوی تحت سرپرستی قرار گیرد تا اموال بیت‌المال را حفظ و حراست نمایند و همینطور طی حکم ۱۳۹۸ مورخ ۲۶ اردیبهشت ۵۸ (ص ۲۰۲) از سوی دادستان کل انقلاب اسلامی دستور بازرسی منزل و دستگیری وی داده شده و طی نامه شماره ۲۱۶۰ مورخ ۳۱ مرداد ۵۸ از سوی دادستان کل اعلام گردیده متهم دستگیر شد (۱۹۷) و حتی پس از دستگیری صورت جلسه‌ای در سال ۵۸ به امضای آقای حسین روشنیان رسیده که حکایت از تحویل گوسفندان و سرپرستی شرکت [ناخوانا] و موجودی بانک است به نمایندگان بنیاد (ص ۳۱۰) پس از یکسری اقدامات اجرائی و استعلامات به عمل آمده و صورتجلسات تنظیمی مبنی بر تحویل و تحول اموال سرانجام شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تهران طی دادنامه ۷۶۷ مورخ ۱۹ خرداد ۵۹ کلیه اموال و شرکت‌های متعلق به حسین و کوچک و علی روشنیان را به نفع بنیاد مصادره نموده است؛ و از جمله اموالیکه تحت سرپرستی بنیاد قرار گرفته یکدستگاه ویلا حذف شده دارای پلاک ثبتی ۵۶۱۶ فرعی از حذف شده اصلی واقع در شهرستان حذف شده میباشد و بطوریکه در گردشکار اشاره گردید شخصی بنام علی سلامت آملی که یکی از وکلای قدیمی دادگستری است بموجب سند ابرازی مدعی مالکیت پلاک فوق الاشاره گردید و طی دادخواست خلع ید و همینطور با اظهارات و لوایح تقدیمی عنوان نموده ویلای شماره حذف شده را به قیمت ششصد هزار تومان از حسین روشنیان با پرداخت چک بانکی خریداری نموده و در ۱۴ فروردین ۵۹ سند بنام وی صادر شده ولی بنیاد این ویلا را عدواناً تصرف نموده و تقاضا خلع ید دارد. اولاً: آنچه از پرونده کیفری کلاسه م / ۵۸ / ۱۴۹۳ (متجاوز از هزار صفحه) مربوط به سوء استفاده‌های مالی و غارت بیت المآل حسین و علی کوچک روشنیان بر می‌آید از بدو پیروزی انقلاب با توجه به اینکه آنها از غارتگران شاخص و سرشناس مملکت بوده و در بیشتر شرکتها با شاهپورها (محمود رضا پهلوی و غیره) شریک بودند همواره دادستانی کل انقلاب درصدد دستگیری، شناسایی و توقیف اموال آنها بوده و شرایط اوایل انقلاب هم به لحاظ حجم کار مسئولین وقت گاهی به ثبت‌اسناد و املاک کشور مراتب ممنوع المعامله بودن افراد اعلام نمیگردیده تا دفترخانه‌ها از انجام معامله خودداری کنند ولی این امر که خانواده روشنیان از معدود کسانی بودند که در دربار منحوس پهلوی و یا به‌اصطلاح شاهزاده‌ها ارتباط تنگاتنگ داشته و تحت پوشش تأسیس شرکت‌های مختلف اموال زیادی از طریق نامشروع و غارت بیت‌المال کسب کرده و در ترویج و مرام بهائیت نقش مؤثر داشته؛ و بعد از پیروزی انقلاب تحت تعقیب بوده‌اند، بر خواهان علی سلامت آملی که سالیان متمادی با حسین روشنیان ارتباط داشته پوشید نبوده است با این وصف بعید به نظر می‌رسد که خواهان به‌طور جدا اقدام به خرید ملک مذکور کرده؛ و وجوهی در این رابطه پرداخت کرده باشد چرا که وی مدعی است طی یک فقره چک بانکی ثمن معامله را پرداخت نموده ولی از اثبات آن عاجز و مدرکی در این زمینه ارائه نداده است. ثانیاً بخشنامه‌های شماره ۸۶۷۸/ ۱۰ مورخ ۳۰ بهمن ۵۷ و ۱۲۰/۱۰ مورخ ۱۴ فروردین ۵۸ صادره از وزارت کشور و وزیر دادگستری که صرفاً جهت جلوگیری از نقل و انتقال اموال وابستگان به رژیم طاغوت بوده بطریق اولی شامل خانواده روشنیان میباشد و لذا دفترخانه شماره ۷۱ بابلسر مسئولیت انتقال ملک مزبور را بعهده خریدار قرار داده است و خریدار پذیرفته که چنانچه فروشنده مشمول بخشنامه‌های فوق‌الذکر باشد دولت بتواند آنرا ضبط نماید. ثالثاً. با توجه به اینکه دادگاه انقلاب اسلامی مرکز کل اموال حسین روشنیان را نامشروع و متعلق به بیت‌المال دانسته و حکم به استرداد آن بنفع بنیاد مستضعفان صادر نموده است با فرض اینکه معامله خواهان صوری نباشد و وجهی در مقابل ضمن پرداخته باشد معامله را نمیتوان شرعی و صحیح دانست بلکه بیع فصولی بوده بنابراین حکم به ابطال آن صادر و اعلام میگردد. پس از ملاحظه و تائید حجت‌الاسلام و المسلمین نیری ریاست شعبه اول دادگاه اقدام لازم جهت انتقال سند بنام بنیاد مستضعفان بعمل آمد. ر

 

مشاور دادگاه: حسین مشایخ [امضا]

شعبه ششم دادگاه انقلاب اسلامی تهران

عبدالکریم [ناخوانا]

[امضا روی مهر رسمی] دادگاه شعبه تهران شش

 

[یادداشت دستنویسی در پایین صفحه]

بسمه تعالی

۳۰ تیر ۱۳۷۵

[تجدید نظر و بررسی گردید نظر به اینکه معامله مورد فوق قبل از توقیف ثبتی انجام پذیرفته است. لهذا نیازی به صدور حکم در خصوص آن نمیباشد. در زمان صدور رأی بر استرداد اموال حسین روشنیان مورد فوق جزء اموال وی نبوده و است که بمنزله حکم استرداد باشند.]

[مهر رسمی]

 

[یادداشت دستنویسی، شماره و تاریخ در بالای صفحه اول]

پیوست: ۶۱۸۷ – ٣١ تیر ۷۵

 

[یادداشت دستنویسی، شماره و تاریخ در بالای صفحه دوم]

۶۱۸۷ پیوست

۲۳/۲/ ۵۰۳۴۴

[دو امضا در آخر صفحه اول و دوم]

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]