[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم دادگستری]

 

فلا تتبعوا الهوی ان تعدلوا

 

تاریخ [ناخوانا]

صفحه -----

 

دادنامه

دادگاه.-----

در ۱۶ آبان ۵۸ در وقت فوق‌العاده شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی مرکز به‌منظور رسیدگی به درخواست [بنیاد] مستضعفین دائر بر استرداد اموال دکتر عطاءالله اقراری و اقارب درجه اول وی تشکیل گردید. پس از بررسی [شکایات] رسیده و اسناد و مدارک موجود در پرونده پایان رسیدگی را اعلام و به شرح آتی انشاء رأی می‌نماید.

رأی دادگاه

[شکایات] و اسناد و مدارک موجود در پرونده حکایت دارد که عطاءالله اقراری در ارتباط نزدیک با شرکت نونهالان و [مؤسسات] و شرکت‌های وابسته به آن بوده که چون فعالیت کلیه شرکت‌های مزبور در مسیر تقویت و تحکیم صهیونیسم [بین‌الملل] و رژیم دست نشانده آن در ایران بوده است و نظر به اینکه کلیه مؤسسین و سهامداران و وابستگان [این] مؤسسات از جمله شخص اقراری با تکیه بر رژیم سابق و ایادی آن و همچنین عوامل بانفوذ صهیونیست در [ایران] به تصرف نامشروع اموال مردم و غارت و چپاول بیت‌المال دست زده‌اند و اموال موجود آنان در واقع امر [متعلق] به ملت میباشد لذا دادگاه با عنایت بمراتب فوق درخواست بنیاد مستضعفین را که به نمایندگی از طرف [ناخوانا] مبنی بر استرداد و مصادره اموال عطاءالله اقراری و اقارب درجه اول وی همچنین اموالی که دیگران [از طریق] وی بنا مشروع از اموال عمومی تحصیل نموده‌اند را وارد دانسته باستناد ماده ۱۲ آئین نامه تشکیل دادگاه [انقلاب] اسلامی مصوب شورای انقلاب اسلامی ایران حکم به استرداد کلیه اموال منقول و غیرمنقول و سهام و حقوق [متعلقه] به عطاءالله اقراری و اقارب درجه اول وی (همسر- فرزندان) و همچنین سایر کسانیکه از طریق وی [اموال] نامشروع از اموال عمومی تحصیل نموده‌اند بنفع مستضعفین صادر و اعلام میدارد.

[حکم] صادره قطعی و لازم الاجراء است.

 

[عضو] حقوقدان دادگاه

[امضا روی مهر رسمی]

 

حاکم شرع دادگاه

[امضا روی مهر رسمی]

۱۶ آبان ۵۸

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]