[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم] دادگستری جمهوری اسلامی ایران

دادنامه

دادگاه -----

فَلا تَتَبِعُوا الهَوی اَن تَعدِلُوا

[تاریخ] -----

شماره -----

پیوست -----

 

بتاریخ ۲۷ دی ۷۱ قرار ۳۶۲–۲۷ دی ۷۱ کلاسه ۱۳۴-۷۱ ح ۱ س ۳ مرجع رسیدگی شعبه ۳ ح ۱

خواهان: بانو شعله میثاقی دهاقانی فرزند امان اله ساکن [حذف شده]

خوانده: اداره دارائی اصفهان

خواسته: اثبات مالکیت

خواهان دادخواستی بخواسته فوق بطرفیت خوانده بدادگاه حقوقی یک اصفهان تقدیم که باین شعبه ارجاع سرانجام بتاریخ فوق در وقت مقرر بتصدی امضاء کنندگان ذیل تشکیل است دادگاه با بررسی محتویات پرونده و مشاوره ختم دادرسی را اعلام و بشرح زیر مبادرت بصدور قرار مینماید.

(قرار دادگاه)

خانم شعله میثاقی دهاقانی در دعوائی که بطرفیت اداره دارائی اصفهان اقامه کرده مدعی شده است که پدرش دکتر امان اله میثاقی یکباب خانه واقع در اصفهان خیابان نظر را به او بنحو عادی هبه کرده که این خانه طبق حکم دادسرای انقلاب اسلامی اهواز بعنوان اینکه ملک پدرش امان اله میثاقی است ضبط شده و اخیراً بوی اخطار شده که خانه را تخلیه کند و باداره دارائی اصفهان تحویل دهد و چون این خانه بوی هبه شده تقاضای صدور حکم بر مالکیت خود دارد با عنایت بمحتویات پرونده نظر باینکه دادستان انقلاب اسلامی اهواز بشرح نامه شماره ۲۷۰ /۶۶ /۸۸ – ۵ بهمن ۷۰ که بشماره ۳۲۶۱-۱۶ بهمن ۷۰ دفتر این دادگاه ثبت شده در پاسخ استعلام این دادگاه اعلام داشته‌اند که کلیه اموال منقول و غیرمنقول دکتر امان اله میثاقی و اقربای درجه اول او از جمله شعله میثاقی موضوع حکم شماره ۱۲۵-۱۸ مهر ۶۱ دادگاه انقلاب قرار گرفته است. بنابراین خواهان شخصاً نیز مشمول حکم بوده و بدین ترتیب کسی که خود مشمول حکم شده باشد نمی‌تواند بعنوان مالک اثبات مالکیت بخواهد و اساساً با صدور حکم یاد شده سمتی ندارد تا طرح دعوی کند لذا مستنداً ماده ۲ قانون آئین دادرسی مدنی دعوی را غیرقابل استماع و مردود اعلام میدارد. ب

رئیس شعبه ۳ دادگاه حقوقی یک اصفهان: بهرامیان

مشاور دادگاه: [کمالوند]

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]