[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

دادگستری جمهوری اسلام

دیوان عدالت اداری ایران

شماره  -----

پیوست -----

بسمه تعالی

 

تاریخ ۲۴ دی۶۹ شماره دادنامه ۵۶۲ پرونده کلاسه [ناخوانا]

مرجع رسیدگی : شعبه هشتم دیوان عدالت اداری

[ناخوانا].۱- هوشنگ فاتح نژاد: رئیس ۲ سید اسدالله مهر هادی: مشاور

شاکی: آقای حبیب‌الله آزادی فرزند کرکی ساکن شیراز بالای دروازه قران کوچه مقابل پمپ گازوئیل سابق منزل دوم کد پستی ۷۱۴۶۱

طرف شکایت : دانشگاه تهران دانشگاه بهداشت [ناخوانا]

موضوع شکایت : درخواست و تقاضای حقوق معوقه۷ سال بازنشستگی و اعانه استمراری حقوق بازنشستگی 

 

[ناخوانا] شکایت و گردش کار پرونده:  شاکی .دادخواستی [ناخوانا].مرقوم به دیوان عدالت اداری ضمیم داشته که به این شعبه ارجاع و به کلاسه مذکور ثبت و تشریفات قانونی آن انجام گردیده [ناخوانا] این است که نامبرده تکنسین بازنشسته دانشکده بهداشت با ۲۴ سال خدمت با حکم ۷۲۸۷۰/ ۵ [تاریخ:] ۲۹ فروردین ۵۸ بازنشسته گردیده و حقوق خود را دریافت ‌می‌داشته‌ام از تیرماه ۱۳۶۰ حقوق بازنشستگی او را قطع کرده‌اند پاسخ شکایت طی لایحه ۱۲۳/.[ناخوانا]

 ق.-۲۹/ ۲/ ۱۳۶۹ واصل و اعلام گردیده شاکی بجرم عضویت در فرقه بهائیت به استناد بند ۸ –ماده ۲۹ قانون بازسازی [ناخوانا] ۱۳۶۰ به انفصال دائم از خدمت دولتی محکوم .و بدون جهت حقوق بازنشستگی او قطع گردیده است. سرانجام در تاریخ فوق شعبه هشتم دیوان عدالت اداری با حضور اعضا تشکیل گردیده است پس از بررسی موضوع اتهام مشاوره و اظهارنظر [ناخوانا] مشاور به غیر مقدور بودن [ناخوانا] تقاضای شاکی پایان رسیدگی اعلام و بشرح آتی انشا رأی میشود.

 

رأی دیوان

با توجه بتوضیحات سازمان طرف شکایت بشرح لایحه [ناخوانا]. شاکی بسبب رأی ٩٨٧/ ح / ب / ٢٧٨ -[تاریخ:] ٢٠  بهمن ۱۳۶۹ هیات بدوی بازسازی. نیروی انسانی به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم و حقوق بازنشستگی [ناخوانا] طبق رأی مذکور قطع گردیده. رأی صادره [ادامه پاراگراف ناخوانا]

[مهر ناخوانا]

[امضا]

[یادداشت دستنویسی در پایین صفحه]

[ناخوانا]

[آدرس]

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]