[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

شماره: [؟]٧٩٢١/ ۶

تاریخ: ١٣ اسفند  ۱۳۶۹

پیوست

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

سازمان تأمین اجتماعی

[آرم]

سازمان تأمین اجتماعی

 

بسمه تعالی

آقای صادق حسامی

بآدرس: شیراز-[آدرس]

در پاسخ درخواست مورخ ١ دی  ۶۹ شما باطلاع میرساند چون شما باستناد رأی شماره  ۵۰۰ مورخ ٣١ مرداد ۶۲هیئت بازسازی نیروی انسانی بعلت انتصاب بفرقه ضاله بهائیت به انفصال دائم از خدمات دولتی و مؤسسات وابسته بدولت محکوم‌ شده‌اید، لذا پرداخت مستمری بازنشستگی شما از تاریخ صدور رأی مذکور وجهه قانونی ندارد.

١٩-۶ /١٢

یحیی جعفری

[امضا]

مدیر کل مستمریها

رونوشت:

- وزارت کار و امور اجتماعی دفتر خدمات اجتماعی کارگران بازگشت بنامه شماره  ۸۶۷۹۶مورخ ۲۴ دی [؟]جهت آگاهی.

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]