[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

دادگستری جمهوری اسلامی ایران

شماره پرونده ----- صفحه ----- رونوشت -----مورخه -----

تاریخ ٣ آبان ١٣٦٨

کلاسه پرونده ١ /٦٧ /٢١٦٢

شماره دادنامه ١٠٠٢

مرجع رسیدگی- شعبه اول دیوان عدالت اداری

شاکی- بانو عزت هائی نجف‌آبادی فرزند یدالله ساکن اصفهان خیابان [آدرس]

طرف شکایت وزارت آموزش و پرورش

موضوع شکایت و خواسته- لغو حکم هیئت تجدیدنظر تخلفات اداری

گردشکار- دادخواست شاکی پس از ثبت بکلاسه عمومی شماره ٩٣١٧- [تاریخ:] ١٣ بهمن ١٣٦٧ دیوان عدالت اداری و ارجاع آن به شعبه اول بکلاسه فوق، در این شعبه ثبت و پس از انجام تشریفات مقدماتی در وقت فوق‌العاده به ریاست امضاء کننده زیر مشاورت آقای میرخانی، تحت رسیدگی است؛ که با توجه به محتویات آن و پاسخ واصله از خوانده و نظریه کتبی مشاور ختم رسیدگی را، اعلام و بشرح آتی مبادرت بصدور رأی مینماید.

رأی شعبه اول

شاکیه در شکوائیه تقدیمی خود اعلام کرده است ویرا بجرم بهائیت بانفصال دائم از خدمات دولتی و قطع حقوق و لغو حکم بازنشستگی محکوم نموده‌اند تقاضای رسیدگی و لغو حکم هیئتهای تخلفات اداری دارد. با دقت در محتویات پرونده و مدارک موجود در آن و متن دادخواست چنین بنظر میرسد که نامبرده در تاریخ ١ مهر ٥٨ بازنشسته شده و باتهام عضویت در فرقه ضاله بهائیت پرونده وی در هیئت بازسازی مطرح ولی منجر به صدور رأی نگردیده و همچنین در تشکیل هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری رسیدگی بموضوع اتهام وی باین هیئت اخیرالذکر محول شده و هیئت مذکور مشارالیها را بانفصال دائم از خدمات دولتی محکوم کرده و در اثر اعتراض وی موضوع مجدداً در هیئت تجدیدنظر رسیدگی بتخلفات اداری مطرح گردید نامبرده در تاریخ ١٤ آذر ٦٧ در جلسه هیئت حاضر و پس از تفهیم اتهام کتباً باتهام وارده اقرار و اعتراف نموده لذا هیئت تجدیدنظر تخلفات اداری با عنایت باقرار شاکیه و نامه اداره کل اطلاعات اصفهان که به شماره تسجیل [حذف شده] اعلام کرده جرم ویرا با بند ٢ ماده ١٩ قانون تخلفات اداری منطبق دانسته و باستناد بند ح ماده ١٠ همان قانون رأی هیئت بدوی تخلفات را مورد تائید قرار داده است با توجه بمراتب فوق در تشریفات رسیدگی و استناد بقانون ایرادی به رأی صادره وارد نبوده و شاکیه دلیلی که بر مخدوش بودن حکم صادره دلالت نماید ارائه نداده است لذا حکم برد شکایت وی صادر و اعلام میگردد این حکم قطعی است و قابل تجدیدنظر در دیوان عدالت اداری نمی‌باشد. / غ

اشراقی

دادرس شعبه اول دیوانعدالت اداری

[مهر:] رونوشت برابر با اصل است

مدیر دفتر شعبه یکم دیوان عدالت اداری

 

[یادداشت دستنویسی شماره در بالای صفحه]

١٠٦- ٤٦

٢/١٧ – ٢٠ /١ /١٣٩٠

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]