[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

دانشگاه شیراز

 

شماره: ۹ / [؟]

تاریخ: ۱۸ دی ۶۳

پیوست -----

 

بسمه تعالی

«حکم تجدید نظر شورای پذیرش»

 

آقای سعید صبحی نجف‌آبادی

دانشجوی رشته راه و ساختمان دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز شماره دانشجوئی ۱۳۸۷۱ سال ورود به دانشگاه ۱۳۵۵ تعداد واحد گذرانیده [۱۰۸] معدل کل ۸۴ /۲

بدینوسیله باطلاع میرساند که:

اعتراض شما و ضمائم آن در تاریخ ۱۰ دی ۶۲ به شورای دانشگاه شیراز واصل گردید. و رسیدگی مجدد به پرونده و اعتراض نامه‌تان و ضمائم آن در تاریخ ۱۴ دی ۶۲ شروع و در تاریخ ۱۴ دی ۶۲ خاتمه یافته است و رأی تجدیدنظر این شورا با اکثریت آراء بقرار زیر است:

بنابر:

اسناد و مدارک موجود، اظهارنظر مراجع قضائی،

مطابق ماده یک بند د

آئین‌نامه پذیرش دانشجویان مصوب ستاد انقلاب فرهنگی که طی بخشنامه شماره ۱۷۲ / م مورخ ۲۹ فروردین ۶۲ از وزارت فرهنگ و آموزش عالی به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشور ابلاغ شده است.

با ادامه تحصیل شما بعلت باقی بودن در مواضع انحرافی موافقت نمی‌شود. در ضمن طبق ماده سی و یک بند-----آئین‌نامه فوق‌الذکر نمیتوانید بنابر ضوابط گواهینامه معادل فوق‌دیپلم و معادل لیسانس به دانشجویان مصوب ۲۲ شهریور ۶۱ ستاد انقلاب فرهنگی درخواست گواهینامه نمائید.

تذکر:

۱- از مراجعات مکرر و بی‌مورد به دانشگاه یا سایر مسئولین خودداری نمائید.

۲- برای شنیدن توضیحات و راهنمائی بیشتر میتوانید در تاریخ ۱ بهمن ۶۲ ساعت اداری در محل دانشکده مهندسی ----- به رابط شورای پذیرش مراجعه نمائید.

۳- در صورتی که به رأی صادره معترض هستید، میتوانید اعتراض خود را با اسناد و دلایل مدارک احتمالی و با ذکر نشانی دقیقتان و در صورت امکان شماره تلفنی که بتوان در موارد ضروری سریعاً با شما تماس گرفت حداکثر تا تاریخ ۶ بهمن ۶۲ با پست سفارشی دو قبضه برای رئیس دانشگاه ارسال و یا به دفتر ایشان تحویل و رسید دریافت دارید، تا ایشان اعتراض شما و ضمائم آن را بهمراه پرونده کامل پذیرش تان جهت تصمیم‌گیری نهائی برای شورای مرکزی پذیرش ارسال نماید.

۴- به اعتراض هائی که فاقد آدرس دقیق دانشجوی معترض باشد، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

۵- در صورت اعتراض شما شورای مرکزی پذیرش پس از بررسی اعتراض و پرونده شما حداکثر تا پایان سال تحصیلی جاری در مورد شما رأی نهائی را صادر و برای شما ارسال میدارد.

توضیحات

 

[مهر رسمی] دبیر شورای پذیرش

[امضا]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]