[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

 بسمه تعالی

وزارت فرهنگ و آموزش عالی

تاریخ

شماره ١٧٦٣ / [ناخوانا]

پیوست

واحد

 

خانم مهوش داعی لا

دانشجوی رشته جامعه‌شناسی

 دانشگاه شهید بهشتی

 تقاضای رسیدگی به پرونده شما واصل گردید با توجه با محتویات پرونده شما و اینکه جنابعالی به اتهام وابستگی به فرقه ضاله از ادامه تحصیل منع شده‌اید لازم است جهت ادامه تحصیل خود مدرک سه بار اعلام برائت از فرقه مذکور در روزنامه‌های کثیرالانتشار کشور را برای این هیات ارسال (فتوکپی اعلام برائت) تا بررسی و اخذ تصمیم گردد در صورت عدم ارائه مدارک یاد شده مطابق ضوابط با شما رفتار خواهد شد./

هیات اجرائی بررسی دانشجویان تعلیقی

وزارت فرهنگ و آموزش عالی

[امضا]

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]