[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

نسخه مخصوص ابلاغ به متهم

فرم شماره ۳

 

بسم الله الرحمن الرحیم

رأی شماره (۱۳۷) یکصد و سی و هفت تاریخ ۲۳ اسفند ۶۱

مرجع رسیدگی: هیات تجدید نظر بازسازی نیروی انسانی وزارت امور اقتصادی و دارائی

نوع اتهام عضویت در فرقه ضاله بهائیت و شماره تسجیل [حذف شده]

 

گردش کار: پرونده اتهامی خانم مهرانگیز نام خانوادگی هدایتی فرزند علی متولد سال ۱۳۲۶ شماره شناسنامه [حذف شده]  صادره از [حذف شده]  پست سازمانی پرستار بیمارستان سابقه کار ۸ سال و ۷ماه محل کار بیمارستان بانک ملی شماره پرسنلی مستخدم [حذف شده]  تحصیلات دیپلم متأهل/مجرد که برابر رأی شماره  ۱۱۱۶ / ب ۱۲۳ مورخه ۹ دی ۶۱ صادره از طرف هیات بدوی بازسازی نیروی انسانی بانک ملی ایران به اتهام

۱-عضویت در فرقه ضاله بهائیت موضوع بند ۱ ماده ۱۹

قانون بازسازی نیروی انسانی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت مصوب ۵ مهر ۱۳۶۰ به استناد بند ۸ ماده ۲۹ قانون مزبور به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم گردیده است توسط هیات تجدید نظر مورد رسیدگی قرار گرفت. هیات در جلسه مورخ ۲۳ اسفند ۶۱ با در نظر گرفتن مستندات ارائه شده رأی خود را به شرح زیر اعلام میدارد:

 

" رأی هیات تجدید نظر"

با توجه به ۳۵۱۶۶ /۱۱  مورخ ۲ دی ۶۱ دادستانی انقلاب و با توجه به سایر اوضاع و احوال و قرائن موجود در پرونده امر، بزه منتسب به متهم هیأت ثابت و محرز است. لذا رأی هیأت بدوی صحیحاً صادر گشته و خالی از اشکال قانونی تشخیص و عیناً تائید میگردد. این رأی به موجب ماده ۴۶ قانون بازسازی نیروی انسانی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت مصوب ۵ مهر ۶۰ قطعی و لازم‌الاجرا است.

هیأت تجدید نظر:

[مهر رسمی] هیات تجدید نظر بازسازی نیروی انسانی

[اسم ناخوانا]

[امضا]

[یادداشت دستنویسی در حاشیه صفحه]

 ضمناً از خانم مهرانگیز هدایتی طی نامه شماره ۷۰۵ مورخ ۱۶[؟][؟] هیئت دعوت بعمل آمد ولی در روز [ناخوانا] حاضر نشد لذا رأی [غیابی] صادر شد

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]