[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

دادگستری جمهوری اسلامی ایران

جزوه‌دان ----- پرونده ----- صفحه

رونوشت ----- مورخه ----- ۱۳۶

بسمه تعالی

تاریخ: ٣٠ بهمن ١٣۶۸ -  کلاسه پرونده: ۶ /۶۸ /۷۵۹ شماره دادنامه: ٧٧٩

مرجع رسیدگی: شعبه ششم دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای علی‌اکبر نوروزبان، بنشانی: [آدرس]

طرف شکایت: هیئت بدوی بازسازی وزارت بهداری شعبه دوم (سازمان تأمین اجتماعی)

موضوع شکایت و خواسته: قطع حقوق بازنشستگی

گردشکار: شاکی در تاریخ: ٢٠ دی ١٣۶۸ دادخواستی بخواسته فوق بدیوان تسلیم که دادخواست پس از ثبت باین شعبه ارجاع گردیده. شعبه ششم دیوان عدالت اداری بتاریخ فوق جهت رسیدگی به پرونده مارالذکر تشکیل و پس از بررسی محتویات پرونده و ملاحظه نظریه مشورتی آقای رستمی مشاور دیوان ختم رسیدگی اعلام و بشرح زیر مبادرت بصدور رأی مینماید:

رأی دیوان

در خصوص پرونده کلاسه: ۶ /۶۸ /۷۵۹ موضوع شکایت آقای علی‌اکبر نوروزبان بطرفیت هیئت بدوی بازسازی وزارت بهداری و سازمان تأمین اجتماعی بخواسته شرح و متن دادخواست با توجه بمحتویات پرونده و پاسخ واصله که اعتراض شاکی برای قطعی هیئت بدوی بازسازی دایر بانفصال دائم از خدمات دولتی و وابسته دولت وارد نبوده و با عنایت به محتویات پرونده و اقرار شاکی باتهام منتسبه در دادخواست تخلفی از مقررات مشهود نیست در نتیجه شکایت شاکی [ناخوانا] وارد و رأی برد آن صادر و اعلام میگردد. /ف.م

مقدسی فرد

رئیس شعبه ششم دیوان عدالت اداری

[امضا]

[یادداشت دستنویسی، شماره و تاریخ در بالای صفحه]

 

[یادداشت دستنویسی تاریخ در حاشیه صفحه]

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]