[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

وزارت نفت

 

تاریخ: ١ آبان ١٣۶۱

شماره: ه-ب-آ /٩ /۴۴۴

پیوست -----

 

بسم الله الرحمن الرحیم

 

رأی شماره.۶۴.تاریخ .٢٧ مهر ١٣۶۱.

مرجع رسیدگی: هیأت بدوی بازسازی نیروی انسانی.شماره ٩.

نوع اتهام.عضویت در فرقه ضاله بهائیت.

گردش کار: پرونده اتهامی آقای کرامت ا[لله]. نام و نام خانوادگی.ثابتی فرزند . عبدالحسین متولد سال ۲۶ اردیبهشت ١٣١٠ شماره شناسنامه [حذف شده]  صادره از [حذف شده] پست سازمانی حسابرسی شرکت نفت سابقه کار .١٩سال و ٩ ماه محل کار پتروشیمی ایران ژاپن شماره پرسنلی مستخدم [حذف شده]  تحصیلات. لیسانس زبان انگلیسی. متاهل/مجرد توسط هیأت مورد رسیدگی قرار گرفت. هیأت در جلسه مورخ٢٧ مهر ١٣۶۱ با در نظر گرفتن مستندات ارائه شده رأی خود را به شرح زیر اعلام میدارد:

"رأی هیأت"

با توجه به مدارک موجود در پرونده و با توجه به سایر اوضاع و احوال و قرائن موجود در پرونده امر، اتهام منتسب به متهم بنظر هیأت ثابت و محرز است و جرم/جرائم نامبرده منطبق است با

١-عضویت در فرقه ضاله بهائیت موضوع بند ٨ ماده.٢٩

قانون بازسازی نیروی انسانی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت مصوب ۵ مهر ۱۳۶۰ که مستنداً به بند ١١ ماده ٢٠ قانون مذکور به انفصال دائم از خدمات دولتی و مؤسسات وابسته بدولت محکوم میگردد. این رأی به استناد ماده ۴۶قانون مدکور قطعی و لازم الاجراست .ظرف ۱۵روز از تاریخ ابلاغ به متهم (اعم از واقعی یا قانونی) قابل پژوهش در هیأت تجدید نظر می باشد.

هیأت بدوی. شماره ٩ آبادان

از طرف [امضا]

 ٢ آبان ١٣۶۱

[مهر رسمی]

 

[یادداشت دستنویسی، شماره و تاریخ در پایین صفحه]

حکم شماره ه ب الف /٩/۴۴۴

مورخ ١ آبان ١٣۶۱ رؤیت گردید

[امضا]

ثابتی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]