[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

دانشگاه شیراز

بسمه تعالی

«حکم اولیه شورای پذیرش»

 

شماره: -----

تاریخ: -----

پیوست: -----

 

آقای: فخرالدین ضیائی

دانشجوی رشته: مواد، دانشکده: مهندسی، دانشگاه: شیراز

شماره دانشجوئی: [حذف شده]، سال ورود به دانشگاه -----، تعداد واحد گذرانیده: ١٠٣

معدل کل: ۵٢ / ٢

بدینوسیله باطلاع میرساند که بنابر:

گزارش گروه تحقیق --×-- اسناد و مدارک موجود ----- شهود مورد وثوق شورای پذیرش --×--

اقرار خودتان --×-- اظهارنظر مراجع قضائی و انتظامی -----

و با در نظر گرفتن ادعای توبه شما -----

--×-- الف: مطابق ماده: یک بند: د

                   و ماده ----- بند -----

                   و ماده ----- بند -----

آئین نامه پذیرش دانشجویان مصوب ستاد انقلاب فرهنگی که طی بخشنامه شماره ١٧٢ / م مورخ ٢٩ فروردین ١٣۶٢ از وزارت فرهنگ و آموزش عالی به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشور ابلاغ شده است.

----- ب - بنا بر بند -----

ضوابط عمومی گزینش ها مصوب هیئت عالی گزینش ستاد پی‌گیری فرمان امام

----- ج - طبق نظر هیئت مرکزی گزینش وزارت فرهنگ و آموزش عالی

با ادامه تحصیل شما بعلت باقی بودن در مواضع انحرافی و حفظ وابستگی گروهکی‌تان موافقت نمی‌شود.

در ضمن طبق ماده ٣١ بند ----- آئین نامه فوق‌الذکر نمیتوانید بنابر ضوابط اعطای گواهینامه معادل فوق دیپلم و معادل لیسانس مصوب ٢٢ شهریور ١٣۶١ ستاد انقلاب فرهنگی درخواست گواهینامه نمائید.

تذکر:

١- از مراجعات مکرر و بی‌مورد به دانشگاه یا سایر مسئولین خودداری نمائید.

٢- برای شنیدن توضیحات و راهنمائی بیشتر میتوانید در تاریخ ٢۶ شهریور ١٣۶٢ ساعت اداری در محل: دانشکده مهندسی به رابط شورای پذیرش مراجعه نمائید.

٣- در صورتی که به رأی صادره معترض هستید، میتوانید اعتراض خود را با اسناد و مدارک احتمالی، با ذکر نشانی دقیقتان و در صورت امکان شماره تلفنی که بتوان در موارد ضروری سریعاً با شما تماس گرفت حداکثر تا تاریخ ٢٩ شهریور ١٣۶٢ با پست سفارشی دو قبضه برای شورای پذیرش به نشانی شیراز – حوزه مدیریت اتاق ٢٠٩ دانشکده پزشکی دانشگاه شیراز ارسال نمائید.

و یا در محل: دانشکده مهندسی

به رابط  شورای پذیرش تحویل و رسید دریافت دارید.

۴- به اعتراض‌هائی که فاقد آدرس دقیق دانشجوی معترض باشد، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

۵- در صورت اعتراض شما شورای پذیرش حداکثر تا تاریخ ١٠ روز پس از وصول اعتراضیه در مورد شما حکم تجدیدنظر صادر خواهد کرد که برای شما ارسال میگردد و یا میتوانید در تاریخ فوق برای دریافت آن به محل: دانشکده مهندسی

مراجعه و پس از دادن رسید حکم تجدید نظر را از رابط شورای پذیرش دریافت کنید.

توضیحات: -----

 

دبیر شورای پذیرش

امضاء

[امضاء روی مُهر رسمی]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]