[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

[مهر] دانشگاه اصفهان

 

تاریخ: ۱۰ خرداد ۶۲

شماره: ۴۹۰

پیوست: -----

 

بسمه تعالی

حکم تجدید نظر شورای پذیرش

آقای بیژن میرزائی

دانشجوی رشته جغرافیا دانشکده شبانه دانشگاه اصفهان شماره دانشجوئی [حذف شده] سال ورود به دانشگاه ----- تعداد واحد گذرانیده ۳۷ معدل کل [حذف شده] بدینوسیله باطلاع میرساند که:

اعتراض شما و ضمائم آن در تاریخ ----- به شورای پذیرش ----- واصل گردید و رسیدگی مجدد به پرونده و اعتراض نامه‌تان و - ضمائم آن در تاریخ ۱ خرداد ۶۳ شروع و در تاریخ ۹ خرداد ۶۲ خاتمه یافته است و رأی تجدید نظر این شورا به اتفاق آراء بقرار زیر است:

بنابر:

گزارش گروه تحقیق . اسناد و مدارک موجود شهود مورد وثوق شورای پذیرش. اقرار خودتان اظهارنظر مراجع قضائی و در نظر گرفتن ادعای توبه شما

الف: مطابق ماده الف بند د

و ماده ----- بند -----

و ماده ----- بند -----

آیین‌نامه پذیرش دانشجویان مصوب ستاد انقلاب فرهنگی که طی بخشنامه شماره ۱۷۳/م - مورخ ۲۹ فروردین ۶۲ از وزارت فرهنگ و آموزش عالی به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور ابلاغ شده است.

ب: طبق بند - ضوابط عمومی گزینش‌ها مصوب هیئت عالی گزینش ستاد پی گیری فرمان امام

ج: طبق نظر هیئت مرکزی گزینش وزارت فرهنگی و آموزش عالی

 

[مهر:] محرمانه

 

با ادامه تحصیل شما بعلت باقی بودن در مواضع انحرافی و حفظ وابستگی گروهکی‌تان موافقت نمیشود.

در ضمن طبق ماده ۳۱ بند ----- آئین‌نامه فوق‌الذکر نمیتوانید بنابر ضوابط گواهینامه معادل فوق‌دیپلم یا معادل لیسانس به دانشجویان مصوب ۲۲ شهریور ۶۱ ستاد انقلاب فرهنگی درخواست گواهی‌نامه نمائید.

تذکر:

۱- از مراجعات مکرر و بی‌مورد به دانشگاه یا سایر مسئولین خودداری نمائید.

۲- برای شنیدن توضیحات و راهنمائی بیشتر میتوانید در تاریخ ۲۴ خرداد ۶۲ ساعت ۵/۸ تا ۹ در محل: دانشگاه اصفهان – دانشکده علوم، انتهای راهرو، گروه فیزیک به رابط شورای پذیرش مراجعه نمائید.

۳- در صورتیکه به رأی صادره معترض هستید میتوانید اعتراض خود را با اسناد و دلائل و مدارک احتمالی با ذکر نشانی دقیقتان و در صورت امکان شماره تلفنی که بتوان در موارد ضروری سریعاً با شما تماس گرفت حداکثر تا تاریخ ۱۱ تیر ۶۲ با پست سفارشی دو قبضه برای رئیس دانشگاه ارسال و یا به دفتر ایشان تحویل و رسید دریافت دارید. تا ایشان اعتراض شما و ضمائم آنرا بهمراه پرونده کامل پذیرشتان جهت تصمیم‌گیری نهائی برای شورای مرکزی پذیرش ارسال نماید.

۴- به اعتراض‌هائی که فاقد آدرس دقیق دانشجوی معترض باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

۵- در صورت اعتراض شما شورای مرکزی پذیرش پس از بررسی اعتراض و پرونده شما حداکثر تا پایان سال تحصیلی جاری در مورد شما رأی نهائی را صادر و برای شما ارسال میدارد.

توضیحات:

رونوشت: ریاست محترم دانشگاه اصفهان

 

دبیر شورای پذیرش دانشگاه اصفهان

امضاء

[امضا روی مهر رسمی]

شورای پذیرش دانشگاه اصفهان ۱۳۶۱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]