[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

وزارت آموزش و پرورش

 

[آرم]

 

رأی قطعی

تاریخ: ۱ مرداد ۸۷

شماره رأی: ۶۰۳۵

شماره مستخدم: [حذف شده]

 

جلسه هیأت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری شعبه یک در تاریخ ۱ مرداد ماه ۸۷ با حضور سه نفر از اعضاء جهت رسیدگی به اتهام خانم آفاق حسینی فرزند قدمعلی متولد سال ۱۳۲۱ شماره شناسنامه [حذف شده]  صادره از [حذف شده]  دارنده مدرک تحصیلی دیپلم متأهل مستخدم رسمی دارای گروه ۵ با ۸ سال سابقه کار که در زمان ارتکاب تخلف در پست سازمانی آموزگاری در ناحیه ۳ شهرستان کرج استان تهران خدمت می‌نموده و در حال حاضر در حالت استخدامی آماده‌به‌خدمت می‌باشد که بر اساس رأی شماره ۵۲۴۸ مورخ ۱۱ فروردین‌ ۸۷ هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری شهرستان‌های استان تهران به مجازات اخراج از وزارت متبوع محکوم گردیده است تشکیل شد. باملاحظه اسناد و مدارک موجود در پرونده و با توجه به شرح گردشکار، اتهام منتسب به متهم که منطبق است با بند ۳۴ ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۷ آذر ۱۳۷۲ مجلس شورای اسلامی محرز گردید.

لذا هیئت تجدیدنظر با اکثریت آراء رأی هیئت بدوی را تأیید می‌نماید.

این رأی قطعی است، محکوم‌علیه در صورت اعتراض می‌تواند حداکثر ظرف مدت ۱ ماه از تاریخ ابلاغ به دیوان عدالت اداری شکایت نماید.

گردشکار:

با اعتراض مشارالیها به رأی هیئت بدوی که در ارتباط با اتهام عضویت در فرقه ضاله بهائیت صادرشده پرونده‌اش جهت تجدیدنظر تحویل این شعبه گردید. وی د ر اعتراضیه خود نوشته: که استخدام وی در سال ۵۰ و ۵۱ بوده و از ۱۱ اسفند ۵۹ آماده‌به‌خدمت گردید ولی تاکنون نه حقوق آماده‌به‌خدمت خود را دریافت نموده و نه تکلیف وی مشخص گردیده است نامبرده در ادامه اعتراضیه خود خواهان رسیدگی عادلانه به پرونده‌اش شده است.

هیأت تجدیدنظر پس از مطالعه مدارک پرونده ازجمله گزارش وابستگی وی به فرقه ضاله بهائیت (ص ۱) و عدم تعرض به اتهام وارده در دفاعیه بدوی (ص ۲۴) و متن اعتراضیه از مشارالیها دعوت نمود تا در جلسه مورخ ۲۹ تیر ۸۷ هیأت شرکت و توضیحات لازم را ارائه نماید. وی در جلسه موعود شرکت و ضمن اظهار باقی ماندن بر وابستگی به فرقه مذکور خواهان رسیدگی مجدد پرونده گردید. هیأت با توجه به مدارک مذکور تخلف وی را احراز و با رعایت به ماده ۲۱ آیین‌نامه اجرایی قانون و آثار سوء اجتماعی تخلف اقدام به انشای رأی به شرح فوق نمود. رأی صادره بر اساس ماده ۴ قانون از تاریخ ابلاغ لازم الاجراء می‌باشد. /

حمیدرضا صالح‌آبادی [امضا]

خلیل شیروانی [امضا]

محمدعلی سر سالاری [امضا]

 

تذکر: بدون درج نام و نام خانوادگی و امضاء اعضاء حاضر در جلسه در پایان گردشکار، رأی فاقد اعتبار است. ف ۵

 

 

در تاریخ: ٣ شهریور ١٣٨٧ - به اینجانب آفاق حسینی ابلاغ شد –

امضا [امضا]

نام مامور ابلاغ: [ناخوانا]

امضا [امضا]

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]