[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:]

[تاریخ:] یکشنبه ۱۰ اردیبهشت  ۱۳۳۴

 

بحث روز

مبارزه با بهائیگری

دخالت حضرت آیت‌الله عظمی بروجردی در امر مبارزه با فرقه سیاسی بھائی

تکالیف دینی سنگینی بر عهده دولت گذاشته است

دو روز قبل از ایام احیا آقای فلسفی واعظ شهیر متن نامه حضرت آیت‌الله عظمی بروجردی را باطلاع مردم ایران رسانیدند که بعداً عین آن در جراید هم چاپ و منتشر شد.

این نامه در تأیید اظهارات آقای فلسفی راجع به مبارزه با فرقه سیاسی بهائی بود و در آن حضرت آیت‌الله بروجردی از دولت خواسته بودند که در این خصوص اقدامات مؤثری بعمل آورند و ریشه فساد را قطع کنند.

دخالت پیشوای شیعیان جهان در این امر خیلی بر اهمیت مبارزه با بهائیها افزود و آنرا در رديف تکالیف و وظایف حتمی و اجتناب ناپذیر دولت قرار داد.

زیرا طبق معتقدات ما و بحكم مذهب رسمی کشور که مذهب جعفری اثناعشری میباشد وقتی مقلد مسلمین فتوائی صادر نمود تکلیف شرعی و دینی هر کسی است که مطابق آن عمل کند و آن فتوی را در حکم امر امام تلقی نماید.

اما از آنجائیکه حضرت آیت‌الله بروجردی دامت برکاته انجام این وظیفه را از دولت خواسته است طبعاً مردم جز تأیید دولت و انجام دستوراتی که دولت بمنظور توفیق در اینکار صادر میکند وظیفه‌ای ندارند و همه بایستی در منتهای روشن‌بینی و بیداری مراقب نظم و آرامش باشند و نگذارند عوامل مفسد از عنوان مبارزه با بهائیگری سوءاستفاده نموده موجب بی‌نظمی گردند.

اتفاقاً در این چند روز از طرف دولت اقدامات مقدماتی بعمل آمده و مجلس شورای ملی نیز آمادگی خود را برای كمك و حمایت دولت در این مبارزه بسیار لازم و ضروری اعلام داشته است.

اينك در غالب شهرستانها که بهائیها مرکزی برای تشکیل محفل خودشان داشته‌اند، آن مراکز وسيله مأمورین انتظامی اشغال شده و از آنجمله در شهرستان مقدس مشهد نیز با نظم و آرامش کامل محفل بهائیها وسيله قوای انتظامی تصرف گردیده است.

تصمیمات نهائی دولت در مبارزه با فرقه سیاسی بهائی که عنوان مذهب بخود گرفته‌اند هنوز معلوم نیست ولی محققاً ظرف همین دو روز روش دولت روشن خواهد شد.

در مجلس شورای ملی طرحی از طرف شصت نفر آقایان نمایندگان تهیه و امضا شده که به موجب آن دولتی بایستی اموال بهائيها را مصادره کند، آنها را از ادارات دولتی و مراکز حساس اخراج نماید و افرادی را هم که گمراه میشوند و باین فرقه میگروند محاکمه و در صورت اثبات جرم بمدت پانزده سال حبس محکوم سازد.

بدیهی است که طرح دولت هم در همین حدود خواهد بود و سعی خواهد شد موجبات ریشه کن شدن این منبع فساد فراهم آید.

نکته‌ای را که در اینجا لازم است بگوئیم و در مقاله‌ای هم که قبلاً نوشته بودیم تذکر دادیم اینست که تنها با اقدامات شدید نباید اکتفا شود، بلکه بایستی کوشش بعمل آید که حتی‌المقدور گول‌خوردگان و پیروان این مسلك سیاسی براه راست هدایت شوند و بطلان عقاید خود را درک کنند.

تبلیغات مثبت و نشریاتی که شامل تاریخچه ایجاد این فرقه سیاسی و رد عقاید نادرست و حتی باید گفت احمقانه آنها باشد در روشن ساختنن [ساختن] گول‌خوردگان بسیار مؤثر است، مضافاً باینکه بایستی این دسته از بهائیهائیرا که فقط بحکم ساده‌لوحی در ردیف اغنام‌الله!! درآمده‌اند بمجالس بحث و وعظ دعوت کرد و در آنجا بنحو شایسته‌ای حقایق را در نظر آنها روشن نمود.

در مقابل آنهائیرا که در صدر این تشکیلات خیانت‌پیشه قرار دارند و عامل اصلی تولید فساد در جامعه ما هستند بکلی از جامعه ایرانیت طرد کرد و از تمام حقوق اجتماعی و فردی محروم نمود.

برای يك ملت مسلمان که میخواهد در راه تکامل و ترقی پیش برود بسیار خجلت‌آور است کسانی را در میان خود به بیند که بهيج [بهیچ] حقیقتی معتقد نیستند و در مقابل يك سلسله عقایدی دارند که مروج فساد میباشد.

بهائیها به همهٔ اصولی که حافظ شرافت و فضلیت بشری است پشت پا زده‌اند و معتقد به آنارشیستی و هرج و مرج میباشند.

در باره عقاید این فرقه که صرفاً بمنظور سست کردن عقاید دینی و ملی مردم ایران پیدا شده ما در آینده مفصلاً بحث خواهیم کرد و بسیاری از افكار سخیف و نادرستی را که متأسفانه يك مشت مردم ساده لوح و احمق بنام دین قبول کرده‌اند توضیح خواهیم داد تا بسهم خود در راه این مبارزه گامهائی برداشته باشیم.

امید ما آنست که دولت متوجه اهميت دخالت حضرت آیت‌الله عظمی آقای بروجردی دامت برکاته در امر مبارزه با این فرقه باشد و بسرعت تکالیف قانونی و از آن مهمتر وظایف دینی خود را طبق امریه مقلد شیعیان جهان انجام دهد و مردم هم بیدار و هوشیارباشند و نگذارند خدای نکرده نظم و امنیت عمومی بهم بخورد و محیط آشفته به بهائيها فرصت دهد تا از تعقيب مصون بمانند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]