[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

دادگستری جمهوری اسلامی ایران

 

دادنامه

دادگاه-----

فَلا تَتَّبِعوُا‌الهَوی اَن تَعدِلُو

 

تاریخ: -----١٣٨

شماره: -----

پیوست: -----

 

[مهر:] رونوشت برابر با اصل است

[امضا]

 

 

کلاسه پرونده:  ۳۵۰۵-٨٠

شماره دادنامه:  ۲۴۳-۸۶

 

تاریخ رسیدگی: ١٣ اسفند ۸۶

 

 

مرجع رسیدگی:  دادگاه انقلاب اسلامی ویژه فرمان ولی فقیه و اصل ۴۹ فارس

 

 

واخواهان:

١- عبدعلی، ٢- جانعلی هردو راسته، ٣- ساسان، ۴- جهانشیر (جوانشیر) هردو دست پیش، ۵- حسن‌اله داوردان ، ۶- محمد قلی بهامین، ٧- صفی‌اله بغداد، ٨- علیرضا بهنام مؤخر، ٩- خلیل رامین، ١٠- جهانبخش بهین آئین، ١١- عزت‌اله روانبخش، ١٢- رهام آریاپور، ١٣- سلیمان راینه همگی با وکالت آقایان ١-سید حسن علوی ٢-محمد راجی هر دو ساکن شیراز، [آدرس] ۱۴- محمد بهامین، فرزند متدنی ساکن اصفهان، [آدرس] ۱۵- وجیه‌اله داوردان، فرزند جعفر ساکن اصفهان، [آدرس] و ۱۶- نجف بهامین، فرزند متدنی ساکن دنا بخش باتاوه روستای کتا (گروزه) ١٧- ذبیح‌اله دست ‌پیش فرزند محمد کاظم ساکن اصفهان، [آدرس] ١٨- رحمت‌اله راد، فرزند اعظم ساکن اصفهان، [آدرس] ١٩- هدایت رضوانی‌فر، فرزند کرم ساکن اصفهان، [آدرس]

 

وخوانده: نمایندگی ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) فارس ساکن شیراز، قصرالدشت چهارراه مطهری

 

واخواسته: دادنامه شماره ۲۴-٨١ مورخ .۲۴ اردیبهشت ٨١ صادره از دادگاه انقلاب اسلامی ویژه اصل ۴۹ استان فارس

گردشکار: واخواهان دادخواستهائی بخواسته فوق بطرفیت واخوانده به دادگاه انقلاب اسلامی ویژه فرمان ولی فقیه و اصل ۴۹ فارس تقدیم که به کلاسه فوق ثبت گردیده و در تاریخ ١٣ اسفند ۸۶ در وقت مقید جلسه دادگاه بتصدی امضاءکننده زیر تشکل است. دادگاه با استعانت از خداوند بزرگ و با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و بشرح زیر مبادرت بصدور رأی می‌نماید.

 

رأی دادگاه:

در خصوص واخواهی آقایان ١- عبدعلی راسته، ٢- جانعالی راسته، ٣- ساسان دست پیش، ۴- جوانشیر دست پیش، ۵- حسن‌اله داوردان، ۶- محمد قلی بهامین، ٧- صفی‌اله بغداد ٨- علیرضا بهنام مؤخر ٩- خلیل رامین ١٠-جهانبخش بهین آئین ١١- عزت‌ روانبخش ١٢- رهام آریاپور ١٣- سلیمان راینه  با وکالت آقایان سید حسن علوی و محمد راجی وکلای رسمی دادگستری و همچنین واخواهی آقایان ۱۴- رحمت‌اله راد، ۱۵- ذبیح‌اله دست ‌پیش، ۱۶- نجف بهامین، ١٧- محمد بهامین، ١٨- خلیل رامین، ١٩- هدایت‌اله رضوانی‌فر، ٢٠- وراث مرحوم هدایت‌اله بهین آئین آقایان و خانمها جهانگیر جهانبخش، جلال- جمشید- اختر- قمر نسبت به دادنامه شماره ۲۴-٨١ مورخ ۲۴ اردیبهشت ٨١ دادگاه انقلاب اسلامی ویژه اصل ۴۹ فارس با توجه به محتویات پرونده، نظر به اینکه کلیه اموال نامبردگان که شامل ساختمانها و زمینهای آنان باشد و بموجب دادنامه ۱۶۵۸ مورخ ٢٩ فروردین ٧٣  حاکم شرع شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی شیراز ضبط و به تملک ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) درآمده و این حکم توسط جناب حجت‌الاسلام والمسلمین نیری نیز تائید و قطعی گردیده است و دادنامه شماره ۲۴-٨١ مورخ ۲۴ اردیبهشت ٨١ در مقام تکمیل دادنامه مذکور صادر گردیده است چون در دادنامه قطعی حکم کلی و شامل تمام بهائیان که روستای کتا را ترک نموده بودند می‌شده ولکن اسامی افراد مذکور در دادنامه نیامده بوده که دادنامه اصلاحی با ذکر نام اسامی افراد مورد حکم در مقام دادنامه تکمیلی صادر گردیده است و با توجه به اینکه نامبردگان اعتراض مؤثری که موجب فسخ دادنامه واخواسته را فراهم نمایند بعمل نیاورده‌اند و اعتراض و واخواهی نامبردگان نسبت به دادنامه اصلی که قطعی گردیده و تابع شرایط و مقررات حاکم بر زمان صدور دادنامه مذکور می‌باشد که چنین حقی نیز به استناد ماده ٢١ آئین نامه نحوه رسیدگی به پرونده‌های اصل ۴۹ برای واخواهانها پیش‌بینی نگردیده است لذا با توجه به مراتب مذکور به استناد ماده ١٩٧ قانون آئین دادرسی مدنی ضمن رد واخواهی نامبردگان دادنامه واخواسته (۲۴-٨١- ۲۴اردیبهشت ٨١) عیناً تائید می‌گردد.  رأی صادره حضوری و پس از ابلاغ رف مدت بیست روز قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان تهران می‌باشد./ی

 

 

بانشی

رئیس دادگاه انقلاب اسلامی ویژه اصل ۴۹ استان فارس

 

[مهر:] رونوشت برابر با اصل است

[امضا]

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]