[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

دادگستری جمهوری اسلامی ایران

 

جزوه دان ----- پرونده ----- صفحه -----

رونوشت ----- مورخه -----۱۳

 

بسمه تعالی

 

تاریخ رسیدگی ۱۹ بهمن ۷۰

کلاسه پرونده ۱۹/۷۰/۸۹۱

شماره دادنامه ۶۱۱

 

مرجع رسیدگی – شعبه نوزدهم دیوان عدالت اداری.

شاکیه – خانم زهرا روحی زادگان جهرمی فرزند فضل اله ساکن – شیراز خیابان آریا ذکاالملک شمالی بن‌بست ۶ متری پلاک ۵ -

طرف شکایت – هیئت بدوی بازسازی نیروی انسانی صنعت نفت شیراز

موضوع شکایت و خواسته – ابطال رای شماره ه ب ۳/۲۵۵–۲۵ مرداد ۶۱ و برقراری مستمری برای شوهرش

گردشکار – شاکی دادخواستی بطرفیت خوانده و بخواسته فوق‌الذکر بدیوان عدالت اداری تقدیم که پس از ثبت بکلاسه عمومی شماره ۱۴ دی ۷۰–۱۷۲۳۰ در دیوان و ارجاع آن باین شعبه بکلاسه فوق ثبت یا ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن بطرف شکایت و وصول لایحه جوابیه اینک شعبه نوزدهم دیوان عدالت اداری در وقت فوق‌العاده بتصدی امضاءکننده زیر و با حضور مشاور شعبه تشکیل و پرونده متشکله تحت رسیدگی قرار گرفته است با ملاحظه مندرجات دادخواست شاکی و محتویات پرونده و همچنین مفاد لایحه جوابیه طرف شکایت و نظریه مشورتی کتبی مشاور شعبه آقای پور قدسی ختم رسیدگی را اعلام و بشرح آتی مبادرت بصدور رای مینماید.

رای دیوان

در خصوص شکایت زهرا روحی زادگان جهرمی فرزند فضل اله بطرفیت هیئت بدوی بازسازی نیروی انسانی صنعت نفت شیراز بخواسته ابطال رای شماره ه ب ۳/۲۵۵–۲۵ مرداد ۶۱ و برقراری مستمری برای شوهرش صرفنظر از اینکه شکایت در خارج از مهلت قانونی (۲ مهر ۶۵) واقع شده نظر باینکه شاکیه هیچگونه سمتی در پرونده ندارد لذا باستناد ماده ۱۴ آئین دادرسی دیوان عدالت اداری شکایت نامبرده وجاهت قانونی ندارد بنا بمراتب به رد شکایت شاکیه اظهار نظر میگردد این رای قطعی است./پ

سید موسی موسوی

رئیس شعبه ۱۹ دیوان عدالت اداری

 

[مهر با نوشته‌های زیر داخل آن]

رونوشت برابر اصل است

مدیر دفتر شعبه نوزدهم

دیوان عدالت اداری

[امضا]

 

[یادداشت دستنویسی در پائین صفحه]

در تاریخ ۱ اردیبهشت ۷۱ ابلاغ شد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]