[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

قوه قضائیه دیوان عدالت اداری

 

بسمه تعالی

فلا تتبعوا الهوی ان تعدلوا

دادنامه

 

تاریخ: ----- ۱۳۸

شماره: -----

پیوست: -----

 

بسمه تعالی

تاریخ رسیدگی: ۲۶ فروردین ۸۷

شماره پرونده: ۱ /۸۶ /۶۲۲

شماره دادنامه: ۹۷

مرجع رسیدگی: شعبه اول دیوان عدالت اداری

شاکی: سپهر فروهری فرزند فرهاد به نشانی [حذف شده]

طرف شکایت: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری – دانشگاه خزر (محمودآباد)

خواسته و موضوع شکایت: بازگشت به تحصیل

گردشکار: شاکی دادخواستی بطرفیت خوانده و به خواسته فوق‌الذکر تقدیم دیوان عدالت اداری نموده که پس از ثبت به شماره ۲۹۳۰۷ – ۱۴ مرداد ۸۶ به این شعبه ارجاع گردیده علیهذا این شعبه در وقت فوق‌العاده به تصدی امضاء کنندگان زیر تشکیل و با مطالعه محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و بشرح ذیل مبادرت به صدور رأی می‌نمایند.

((رأی دیوان))

با ملاحظه اوراق پرونده و جوابیه‌های ارسالی مثبوته بشماره های ۲۶۸۸- ۱۳ آبان ۸۶ و ۲۱۵۲ – ۲۵ شهریور ۸۶ نظر به اینکه وضعیت شاکی با مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی (بشماره ۱۳۳۷/م /س - ۶ اسفند ۶۹) تطبیق و مردود شناخته شده است و اعتراض موجهی ندارد که تخلف از مقررات را ثابت نموده و خواسته وی را موجه سازد، بنابراین ذی‌حق بودن شاکی محرز نمی‌باشد. لذا حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره با توجه به قسمت ذیل ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ قطعی است./ «آ»

دادرس شعبه ۱ دیوان عدالت اداری

رضائی

 

مستشاران شعبه ۱ دیوان عدالت اداری

مولا بیگی، قوامی

[مهر:] رونوشت برابر با اصل است [امضا]

 

[یادداشت دستنویسی در پایین صفحه]

 

 

[آدرس]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]