[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

[آرم]

تاریخ: ۱۰ خرداد ۱۳۶۲

شماره: ۴۸۸

پیوست: -----

 

بسمه تعالی

"حکم تجدید نظر شورای پذیرش"

خانم رئوفه رحیم‎پور

دانشجوی رشته حسابداری دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان شماره دانشجوئی [حذف شده] سال ورود به دانشگاه - تعداد واحد گذرانیده ۱۸ معدل کل ۸۷ / ۲ بدینوسیله باطلاع میرساند که:

اعتراض شما و ضمائم آن در تاریخ - به شورای پذیرش - واصل گردید و رسیدگی مجدد به پرونده و اعتراض نامه‎تان و ضمائم آن در تاریخ ۱ خرداد ۱۳۶۲ شروع و در تاریخ ۹ خرداد ۱۳۶۲ خاتمه یافته است و رای تجدید نظر این شورا به اتفاق آراء بقرار زیر است:

بنا بر:

اقرار خودتان

مطابق ماده الف بند (د)

آییننامه پذیرش دانشجویان مصوب ستاد انقلاب فرهنگی که طی بخشنامه شماره ۱۷۲/م- مورخ ۲۹ فروردین ۱۳۶۲ از وزارت فرهنگ و آموزش عالی به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشور ابلاغ شده است.

با ادامه تحصیل شما بعلت باقی بودن در مواضع انحرافی و حفظ وابستگی گروهکیتان موافقت نمیشود.

در ضمن طبق ماده ۳۱ بند ----- آئین ‎نامه فوقالذکر نمیتوانید بنا بر ضوابط گواهی، معادل فوقدیپلم یا معادل لیسانس به دانشجویان مصوب ۲۲ شهریور ۱۳۶۱ ستاد انقلاب فرهنگی درخواست گواهینامه نمائید.

تذکر:

۱-از مراجعات مکرر و بیمورد به دانشگاه یا سایر مسئولین خودداری نمائید.

۲-برای شنیدن توضیحات و راهنمائی بیشتر میتوانید در تاریخ ۲۴ خرداد ماه ۱۳۶۲ ساعت ۵ / ۷ تا ۸ در محل: دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم، انتهای راهرو گروه فیزیک به رابط شورای پذیرش مراجعه نمائید.

۳-در صورتیکه به رای صادره معترض هستید میتوانید اعتراض خود را با اسناد و دلائل و مدارک احتمالی با ذکر نشانی دقیقتان و در صورت امکان شماره تلفنی که بتوان در موارد ضروری سریعاً با شما تماس گرفت حداکثر تا تاریخ ۱۱ تیرماه ۱۳۶۲ با پست سفارشی دو قبضه برای رئیس دانشگاه ارسال و یا به دفتر ایشان تحویل و رسید دریافت دارید. تا ایشان اعتراض شما و ضمائم آنرا بهمراه پرونده کامل پذیرشتان جهت تصمیمگیری نهائی برای شورای مرکزی پذیرش ارسال نماید.

۴-به اعتراضهائی که فاقد آدرس دقیق دانشجوی معترض باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

۵-در صورت اعتراض شما شورای مرکزی پذیرش پس از بررسی اعتراض و پرونده شما حداکثر تا پایان سال تحصیلی جاری در مورد شما رای نهائی را صادر و برای شما ارسال میدارد.

 

توضیحات: ------

 

دبیر شورای پذیرش دانشگاه اصفهان

[امضاء و مهر]

 

[یادداشت دستنویسی در پائین صفحه]

رونوشت: ریاست محترم دانشگاه اصفهان

 

[مهر محرمانه در پائین صفحه اول]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته‌ای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]