[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

وزارت آموزش و پرورش

هیئت تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری

تاریخ صدور: ١٧ خرداد  ۶۹

[ناخوانا]

رأی شماره ١٨٧٢ / ١

جلسه هیئت تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری شعبه یک در تاریخ ٩ خرداد  ۶۹ با حضور ٢ نفر عضو اصلی و ١ نفر عضو علی‌البدل تشکیل و به پرونده اتهامی خانم نیره گندم پاک کن فرزند سید اسداله به شماره شناسنامه [حذف شده]  صادره [حذف شده]  متولد ١٢٩٣ شماره مستخدم [حذف شده] آخرین مدرک تحصیلی سیکل دارای گروه ٧ پایه ۱۵ آخرین سمت آموزگار آموزش و پرورش شهرستان/ منطقه پنج اصفهان استان اصفهان به وضعیت استخدامی بازنشسته بشرح زیر رسیدگی گردید.

گردش کار:

بر اساس مدارک موجود نامبرده در سال ١٣١٩ در اصفهان شروع بکار کرده و با سمت آموزگاری بخدمت ادامه داده و در سال ١٣٣٨ نیز بازنشسته شده است پرونده وی در رابطه با وابستگی به فرقه ضاله بهائیت در هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری آموزش و پرورش اصفهان مطرح شده و چون اتهام خود را پذیرفته با تطبیق تخلف با بند ٢ ماده ١٩ قانون رسیدگی بتخلفات اداری به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شده است ایشان پس از رؤیت رأی هیئت بدوی بآن اعتراض کرده و در نتیجه پرونده جهت بررسی مجدد باین شعبه ارسال گردیده است این هیئت پس از مطالعه پرونده موارد اتهامی را جهت تسلیم دفاعیه به آدرس متهم ارسال داشت و با اینکه نامه هیئت را در تاریخ ۴ اردیبهشت  ۶۹ دریافت داشته ولی تا تاریخ تشکیل جلسه جوابی بآن نداده است هیئت با توجه به اعتراضات گذشته ایشان بدین مضمون که من بهائی حقیقی هستم و جد من از اول کسی بود که در اصفهان به باب ایمان آورد و در مازندران شهید شدتشکیل جلسه داده و بشرح زیر انشاء رأی مینماید.

رأی هیئت:

هیئت پس از بررسی مدارک موجود در پرونده و از جمله برگ شماره ۱۵ که ضمن آن به وابستگی خود به فرقه مذکور اعتراف نموده تخلف ویرا محرز و از مصادیق بند ٢ ماده ١٩ قانون رسیدگی بتخلفات اداری تشخیص داده و به استناد همان ماده رأی صادره از هیئت بدوی آموزش و پرورش اصفهان را که انفصال دائم از خدمات دولتی و مطابق با بند ح ماده ١٠ قانون مذکور صادر شده باتفاق آراء تائید مینماید. این رأی بر اساس ماده ع ۴همان قانون از تاریخ ابلاغ قطعی و لازم الاجراء

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]