[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

[مهر رسمی]

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

تاریخ-----

شماره-----

پیوست-----

بسمه تعالی

 

خانم /آقای مسعود خلوصی

اعتراض شما در شورای مرکزی پذیرش مورد رسیدگی قرار گرفته و با شورای پذیرش دانشگاه مشهد مطرح شد.

رأی صادره توسط آن شورای پذیرش مبنی بر تعلیق موقت تحصیلات شما تا تعیین تکلیف قطعی بنا بر ضوابط ابلاغ شده از جانب وزارت فرهنگ و آموزش عالی به شوراهای پذیرش دانشگاهها از نظر شورای مرکزی پذیرش مورد تأیید است.

بدیهی است تصمیم بعدی به شما ابلاغ خواهد شد و یا از طریق رسانه‌های ارتباط جمعی و یا دانشگاه مشهد اعلام خواهد شد. لذا از این به بعد از مراجعه و اتلاف وقت مسئولین خودداری نمائید.

ستاد امور اجرائی انقلاب فرهنگی

شورای مرکزی پذیرش

[امضا روی مهر رسمی]

[یادداشت دستنویسی، شماره و تاریخ در پایین صفحه]

۴/ ١٣٣ [تاریخ] ٣١  فروردین ۶۱

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]