[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

نسخه مخصوص ابلاغ به متهم

فرم شماره ۳

 

بسم الله الرحمن الرحیم

 

رأی شماره [۵۹۵] تاریخ ۲ بهمن ۶۱

مرجع رسیدگی: هیات تجدیدنظر بازسازی نیروی انسانی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

نوع اتهام عضویت در فرقه ضاله

 

گردش کار: پرونده اتهامی آقای سید جواد نام خانوادگی فروغی جوشقانی فرزند سید تراب

متولد سال ۱۳۰۵ شماره شناسنامه [حذف شده] صادره از [حذف شده]

پست سازمانی سرپیشخدمت سابقه کار ۲۲ سال محل کار پشتیبانی و خدمات

شماره پرسنلی مستخدم [حذف شده] تحصیلات دوم پیکار متأهل / مجرد که برابر رأی شماره ۸۷ مورخه ۹ آبان ۶۱ صادره از طرف هیات بدوی بازسازی نیروی انسانی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به اتهام عضویت فرقه ضاله موضوع بند ۸ ماده ۲۹ و. قانون بازسازی نیروی انسانی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت مصوب ۵ مهر ۱۳۶۰ به استناد بند ۱۱ ماده ۲۰ قانون مزبور به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم گردیده است توسط هیئت تجدیدنظر مورد رسیدگی قرار گرفت. هیئت در جلسه مورخ ۱ بهمن ۶۱ با در نظر گرفتن مستندات ارائه شده رأی خود را به شرح زیر اعلام میدارد:

 

«رأی هیئت تجدیدنظر»

با توجه به محتویات پرونده و گزارش گروه تحقیق و اقرار متهم و مدافعات متهم و اظهارات شهود ، نظریه کارشناس ، اظهارات مطلعین ، و---- با توجه به سایر اوضاع و احوال و قرائن موجود در پرونده امر، بزه/ بزهای منتسب به متهم هیئت ثابت و محرز است لذا رأی هیئت بدوی صحیحاً صادر گشته و خالی از اشکال قانونی تشخیص و عیناً تائید میگردد. این رأی به موجب ماده ۴۶ قانون بازسازی نیروی انسانی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت مصوب ۵ مهر ۶۰ قطعی و لازم‌الاجرا است.

هیئت تجدیدنظر: صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.

[امضا]

۲۷ بهمن ۶۱

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]