[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

سازمان جنگلها و مراتع کشور

بسمه تعالی

تاریخ۱۶ مرداد ١٣٧٠

شماره ٣/ ١٠/ ۷۶۹۳

پیوست

 

آقای جعفر حائری

عطف بدرخواست مورخ  ٩  تیر ٧٠ شما نظر باینکه طبق نامه شماره ۶۹۸۸ه – [تاریخ:] ١٢ اسفند۵۹هیئت پاکسازی و سالم سازی سابق وزارت کشاورزی بغلت عضویت در فرقه ضاله بهائیت طی حکم شماره ۴۳۸۴- [تاریخ:] ١٩ خرداد ۶۰از خدمت اخراج شده‌اید لذا هیچگونه اقدامی در مورد درخواست شما مقدور نمی‌باشد.خ

خسرو بنداریان

سرپرست مدیریت کارگزینی و رفاه

[امضا]

[آدرس]

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]