[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

بسمه تعالی

[آرم]

بانک ملت

 

رای شماره بیست و یک (٢١)

مورخ  ٢ دی ۱۳۶۶

مرجع رسیدگی: هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری بانک ملت

عنوان اتهام : عضویت فرقه ضاله بهائیت بشماره تسجیل [حذف شده]

گردش کار: پرونده اتهامی آقای فیاض نام خانوادگی مبشر فرزند علی متولد سال ۱۳۲۶ شماره شناسنامه [حذف شده] صادره از تهران با عنوان پست سازمانی کارمند  سابقه کار [۲۷] مهر ۵۶ مدرک تحصیلی دیپلم محل کار----- متاهل-/مجرد----- که در تاریخ صدور رای در وضعیت استخدامی:[ناخوانا ] --×-- قرار داشته در جلسه مورخ ٢ دی ۶۶ به شرح صورت جلسه  تنظیمی مورد رسیدگی قرار گرفت و با ملاحظه اسناد و مدارک موجود در پرونده توجه به اقرار متهم --×-- و قرائن موجود  در پرونده-تخلف --×-- منتسب به متهم برای هیات محرز است و  منطبق است با: [یادداشت دستنویس] نظریه شماره ۴۰۲۵/۶۶/١٠مورخ [ناخوانا] دادیار شعبه[ناخوانا]دادسرای انقلاب اسلامی

 

١-عضویت در یکی از فرقه ضاله خارج از اسلام شناخته شده اند موضوع بند ٢ ماده ١٩

قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۲۵ اسفند ۱۳۶۵ لذا متخلف با استناد بند ماده ١٩ قانون مذکور به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم میگردد.

 

الف- این رای به استناد ماده ۴ قانون مذکور از تاریخ ابلاغ قطعی و لازم الاجراء است

ب- این رای باستناد ماده ١٣ قانون مذکور قابل تجدید میباشد --×--و محکوم علیه میتواند درخواست تجدید نظر خود را حداکثر ظرف مدت یکماه از تاریخ ابلاغ به نشانی خیابان انقلاب اداره کل امور کار [ناخوانا] تسلیم نماید. در غیر اینصورت باستناد تبصره ١ ماده ۴ قانون مذکور این رای از تاریخ انقضاء مهلت مذکور لازم الاجرا خواهد بود.

[مهر رسمی]

 [سه اسم و امضا] [ محمد رضا طلوعی] داود میرزمانی، حمزه علی [الهویی]

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]