[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

وزارت فرهنگ و آموزش عالی

بسمه تعالی

تاریخ: ۲۶ شهریور۱۳۶۷

شماره: ۲۹۹۹

پیوست-----

واحد-----

 

آقای: فرید تشکر

دانشجوی رشته زیست شناسی دانشگاه شهید چمران پس از بررسی درخواست تجدید نظر شما و ضمائم آن و همچنین پرونده‌ای که تشکیل شده است .نظر به سوابق فعالیتهای شما در دانشگاه و ضوابط مصوب، مشمول عفو شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار نمیگیرید و با ادامه تحصیل شما در دانشگاه موافقت نمیشود.

هیئت بررسی وضعیت دانشجویان تعلیقی

مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی

[امضا روی مهر رسمی]

رونوشت:

وزارت فرهنگ و آموزش عالی جهت اعلام به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

دانشگاه برای خاتمه دادن به پرونده تحصیلی ایشان.

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]