[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

بسمه تعالی

وزارت آموزش و پرورش

اداره کل آموزش و پرورش

استان همدان

 

شماره

تاریخ [ناخوانا]

پیوست ٣ / ١٢٨٨

 

خانم فرح‌انگیز لقائی

بازگشت بنامه مورخ ١١ آذر ۱۳۶۰ مثبوت بشماره ۴۲۲۸۸ – [تاریخ:] ۵ دی ۱۳۶۰ توجه شما را به بخشنامه شماره ۵۲ –[تاریخ:] ١٧ تیر ۶۰ اداره کل امور اداری وزارت آموزش و پرورش که فتوکپی آن جهت اطلاع ارسال میگردد جلب می‌نماید لذا هیچگونه اقدامی برای این اداره کل مقدور نمیباشد.

معاون اداری و مالی اداره کل آموزش و پرورش استان همدان / مشتاق

[امضا]

[آدرس]

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]