[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

دادسرای انقلاب اسلامی گرگان

بسمه تعالی

تاریخ ۱۷ مرداد ۶۱

شماره ۶۱ /٣٨٠ احکام

پیوست -----

 

نماینده محترم شرکت امناء وابسته به بنیاد مستضعفان گرگان و گنبد

بازگشت بنامه های شماره ۱۱۰ –۲۴ تیر ۶۰ و ۳۰۷ – ۱۲ خرداد ۶۱ نظر باینکه آقای فتح‌الله احسانی فرزند حسینعلی بموجب حکم شماره ۱۱۲۰ /۴۸۵ /۶۰ – ۱۱ مرداد ۶۱ صادره از دادگاه انقلاب اسلامی گرگان مدارکی دال بر خریدن یک قطعه زمین که اکنون ساختمان مسکونی اوست ارائه میدهد که در پرونده منعکس و شهود که بدادگاه احضار شدند شهادت میدهند و دلیل بر اینکه آقای احسانی زمینی را از پول صندوق مربوط به بهائیها خریده باشد وجود ندارد علیهذا حکم بمالکیت آقای احسانی نسبت بیک قطعه زمین در قریه رحمت‌آباد که حدودش در سند مذکور است و فروشندگان آن مشخص هستند میشود./.

دادستان انقلاب اسلامی گرگان

[مهر]

[٢ امضا]

 

رونوشت آقای فتح‌الله احسانی جهت اطلاع

آدرس: رحمت‌آباد گرگان

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]