[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

شماره عمومی: -----

شماره خصوصی: ۷۵۲۴ / م

جزوهدان: -----

پرونده: -----

 

[آرم]

وزارت کشور

اداره: ----

دائره: ---- شعبه: -----

 

نوع پیشنویس: -----

موضوع پیشنویس: -----

ضمیمه: -----

پاکنویسکننده:-----

 

تاریخ تحریر: ---- تاریخ ثبت:----- تاریخ پاکنویس:-----تاریخ خروج: ۳۰ آبانماه ۱۳۲۹

 

محرمانه

 

ریاست کل دفتر نخستوزیری

پیرو شماره ۱۴۱۹۳ / ن-۲۱ آبانماه ۱۳۲۹ و شماره ۱۴۶۶۱ / ن-۲۵ آبانماه ۱۳۲۹ و شماره ۱۴۶۶۳ / ن-۲۵ آبانماه ۱۳۲۹ در موضوع شکایت عده از اهالی بروجن از عملیات سروان حکیمی رئیس ژاندارمری و پشتیبانی مشارالیه از بهائیها و سوزانیدن خانه و دکان و متواری شدن رعایا باستحضار میرساند رونوشت گزارش شماره ۱۱۹۷۷ - ۱۸ آبان ماه ۱۳۲۹ استانداری دهم گزارش هنگ ژاندارمری اصفهان جهت استحضار تلواً ایفاد میگردد.

رئیس اداره انتظامات

از طرف وزیر کشور

۱۷ آبان ۱۳۲۹

 

[یادداشتهای حاشیه صفحه]

مقابله شد ۲۷ آبان ۱۳۲۹

 

رونوشت تکمیل نیست ۳۰ آبان ۱۳۲۹

 

رونوشت تهیه پیوست گردید ۳۰ آبان ۱۳۲۹

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]