[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

وزارت فرهنگ و آموزش عالی

 

شماره ١

 

راهنمای امتحان گزینش دانشجو

برای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی

سال تحصیلی ٦٧ – ١٣٦٦

 

 

[فرم راهنمای امتحان گزینش دانشجو برای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی در صفحه.٢٤ درخواست می‌کند که در ردیف ١٨، داوطلب با گذاشتن (x) باید دین خود را مشخص نماید.]