[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

وزارت فرهنگ و آموزش عالی

 

شماره ١

 

راهنمای امتحان گزینش دانشجو

برای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی

سال تحصیلی ٦٧ – ١٣٦٦

 

 

[فرم راهنمای امتحان گزینش دانشجو برای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی در صفحه.٢٤ درخواست می‌کند که در ردیف ١٨، داوطلب با گذاشتن (x) باید دین خود را مشخص نماید.]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]