[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

بسمه‌تعالی

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

وزارت فرهنگ و آموزش عالی

 

پرسشنامه- امور اجرائی مخصوص انتقال دانشجو

[فرم امور اجرائی مخصوص انتقال دانشجو، اطلاعات مختلفی مانند اطلاعات شخصی، دانشجوئی، شغلی درخواست می‌کند. در اطلاعات شخصی، از دین شخص که مبنی بر مسلمان، کلیمی، مسیحی و زرتشتی است سؤال ‌شده است]

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]