بسمه‌تعالی

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

وزارت فرهنگ و آموزش عالی

 

پرسشنامه- امور اجرائی مخصوص انتقال دانشجو

[فرم امور اجرائی مخصوص انتقال دانشجو، اطلاعات مختلفی مانند اطلاعات شخصی، دانشجوئی، شغلی درخواست می‌کند. در اطلاعات شخصی، از دین شخص که مبنی بر مسلمان، کلیمی، مسیحی و زرتشتی است سؤال ‌شده است]