[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

فرم شماره ٤

بسمه تعالی

 

(مخصوص دانش آموزان مدارس راهنمائی و دبیرستانها)

(فرم مشخصات دانش‌آموز، ولی و یا سرپرست آن‌ها)

 

[در فرم شماره ٤ قسمت الف - مشخصات دانش‌آموز، از مذهب شخص مبنی بر مسلمان، کلیمی، مسیحی و زرتشتی سئوال شده است]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]