جمهوری اسلامی ایران

وزارت آموزش و پرورش

دوره متوسطه

برگ ثبت‌نام ورود به مدارس متوسطه

(فرم ٢٠١)

[فرم ٢٠١ برگ ثبت‌نام ورود به مدارس متوسطه اطلاعات مختلفی در تعدادی از بخش‌ها مانند اطلاعات شخصی، جزئیات خانواده، زمینه تحصیل، دانش آموزان با شرایط خاص و دانش آموزان با نیازهای ویژه و معلولیت درخواست می‌کند. بخش اول فرم، سؤال ۹ دین شخص را جویا شده است]