[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

بسمه تعالی

حضور محترم دادگاه انقلاب جمهوری اسلامی ایران.

محترماً معروض میدارد این جانبه روحانیه رضائی دارای شناسنامه شماره [حذف شده]  صادره از طهران چندی قبل شنیدم که بدادگاه انقلاب جمهوری اسلامی ایران دعوت شده‌ام. ولی متأسفانه علتش برای بنده معلوم نبود. فوراً بسفارت جمهوری اسلامی ایران در پاریس نوشتم و تقاضا نمودم که یا یک نسخه از روزنامه مزبور و یا صحت مندرجات در آن را تصدیق نمایند و ارائه طریق از آن سفارت محترم خواسته شد ولی جوابی ندادند. لذا مزاحم آن دادگاه محترم شده تا بدانم اولاً علت توقیف اموال بنده چه بوده و ثانیاً چگونه میتوانم از حق خود دفاع کنم در حالیکه سالهای متمادی است که مقیم فرانسه میباشم. و اینکه خانم ٧٧ ساله هستم و مریض و تقریباً بستری که حرکت برایم خیلی مقدور نیست بخصوص مسافرت.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]