[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[ سند شمارۀ ۲۳۲ ]

 

[ آرم شیر و خورشید ]

مجلس شورای ملّی، ادارۀ دبیرخانه؛ شمارۀ: ۳۷۷۰؛ مورّخهٴ: ۳/۴/۱۳۲۳

 

وزارت کشور

اهالی قم در شکایت از تبلیغات برخلاف مذهب رسمی کشور اسلام، تلگرافی به شمارۀ ۱۵۶ به مجلس مخابره و رونوشت به آن وزارت نیز فرستاده‌اند. قدغن نمایند با دقّت در موضوع نتیجهٴ اقدامی که در جلوگیری از این تبلیغات منافی مذهب اسلام و مخالف انتظام به عمل آمده است، مجلس را آگاه سازند.

رییس مجلس شورای ملّی، [ امضاء: محمّدصادق طباطبایی ]

 

[حاشیهٴ ۱:] [ مهر: ثبت دفتر محرمانهٴ وزارت کشور، شمارۀ: ۲۱۰۲۹، تاریخ: ۳/۴/۱۳۲۳ ].

[حاشیهٴ ۲:] سیاسی، ۳/۴/۲۳.

[حاشیهٴ ۳:] [ مهر: وزارت کشور، ادارۀ سیاسی، شمارۀ: ۲۳۶۴، تاریخ: ۶/۴ ].

[حاشیهٴ ۴:] به عرض می‌رسد، اساساً در این خصوص از مقام نخست وزیری کسب تکلیف شده است.

[حاشیهٴ ۵:] اکنون که جواب نخست وزیری رسیده، با مراجعه به تلگراف جواب دهید. ۱۸/۴.

[حاشیهٴ ۶:] آقای رضایی، جواب نخست وزیری ضمیمه شود. [ امضاء:عاملی ].

[حاشیهٴ ۷:] آقای رضایی، تلگراف شمارۀ ۱۵۶ ضمیمهٴ پرونده نیست. ۱۹/۴.

 

[ شمارۀ تنظیم: ۲۹۳۰۰۶۰۷۵ ]

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]