[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

جمهوری اسلامی ایران

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز

شبکه بهداشت و درمان شهرستان شیراز (شهدای والفجر)

مشخصات پایه پرونده الکترونیک خانوار

 

[فرم پرسشنامه زیر، فرم رسمی شبکه بهداشت و درمان شهرستان شیراز (شهدای والفجر) است و در جدول مشخصات اعضای خانوار از دین و مذهب شخص سئوال شده است]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]